Podinspektor/Inspektor w Referacie Remontów i Budowy Infrastruktury Drogowej
GMINA RASZYN
Raszyn (pow. pruszkowski), mazowieckie, Polska
‎8 godz. temu
source : Pracuj.pl

Podinspektor / Inspektor w Referacie Remontów i Budowy Infrastruktury Drogowej

Miejsce pracy : Raszyn (pow. pruszkowski)

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie umów / decyzji administracyjnych na lokalizacje urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych.
 • Przygotowywanie umów / decyzji administracyjnych dotyczących naliczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury, reklam w pasie dróg gminnych i zajęcia pasa drogowego w związku z robotami.
 • Odbiór pasa drogowego po wykonanych robotach.
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących lokalizacji zjazdów dróg gminnych.
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach roszczeń o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdów na drogach gminnych.
 • Przygotowywanie opinii w sprawie projektu podziału nieruchomości w zakresie dostępu nowo wydzielonych działek do drogi publicznej.
 • Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyżej wydawanych umów.
 • Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń w kanale technologicznym.
 • Przygotowywanie informacji do celów sprawozdawczych.
 • Przygotowywanie merytoryczne odpowiedzi na wpływające do Referatu pisma, wnioski, interpelacje w zakresie pracy Referatu.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem, załatwianiem i obrotem dokumentacji w zakresie prowadzonych prac.
 • Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe lub średnie budowlane / drogowe / geodezyjne
 • wymagane znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • znajomość przepisów k.p.a. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych ,Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.
 • U. z 2021.1376 tj z dnia 2021.07.29) i innych dokumentów prawnych dotyczących dróg jak również urządzeń lokalizowanych w pasie drogowym.

 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet biurowy MS Office, Excel),
 • umiejętność pracy w zespole, argumentowania, przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, analizowania i wnioskowania
 • kompetencje : wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy,
 • posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane

 • 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku
 • Wymagane dokumenty : 1.list motywacyjny,

  1.list motywacyjny,

  2.kwestionariusz osobowy*,

  3.CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

  4.oświadczenie o niekaralności

  5.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*,

  6.kopie świadectw pracy (oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),

  7.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

  8.kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

  9.zgodę na przetwarzanie danych osobowych*,

  10.klauzulę dotyczącą przetwarzanie danych osobowych*,

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że :

  Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) :

  1.Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn.

  2.Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, i e oraz art.

  9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia.

  3.Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

  4.Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.

  917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1260 ze zm.

  Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

  5.Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy : ratusz raszyn.

  pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

  Informacje o warunkach pracy na stanowisku :

  1.praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Raszyn,

  2.wejście do budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych,

  3.toalety : 1 toaleta (na parterze) przystosowana do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,

  4.w budynku urzędu brak wind,

  5.w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w / w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

  Miejsce i termin składania dokumentów :

  Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR / INSPEKTOR w Referacie Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej OGŁOSZENIE KZ.

  2110.31.2022 do dnia 23 czerwca 2022 r. (decyduje data faktycznego wpływu).

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.raszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że : Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) : 1)Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Gmina Raszyn, ul.

  Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn. 2)Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie art.

  6 ust. 1 pkt a, b, c, i e oraz art. 9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia.3)Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

  4)Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.

  917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1260 ze zm.

  Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.5)Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy : ratusz raszyn.

  pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku