starszy archiwista
Archiwum Państwowe w Warszawie
Warszawa, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Praca biurowa wymagająca odporności na stres związany z reprezentowaniem jednostki na zewnątrz, delegacje służbowe w ramach kontroli państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych (komunikacja publiczna).

Kontakt z kurzem mogący powodować alergie.

Wysiłek fizyczny przy przeprowadzaniu ekspertyz oraz kontroli.

Budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawuje nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, poprzez przeprowadzanie działań kontrolnych w podmiotach zewnętrznych
 • dokonuje wartościowania dokumentacji, poprzez przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych, realizację wniosków na brakowanie, wydawanie opinii dla niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie konsultacji podmiotom zewnętrznym
 • opiniuje projekty przepisów kancelaryjnych i archiwalnych podmiotów zewnętrznych oraz udziela konsultacji w tym zakresie
 • opiniuje spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego oraz sprawdza prawidłowość stanu przygotowania tych materiałów
 • Udziela konsultacji podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
 • przeprowadza szkolenia, warsztaty w podmiotach zewnętrznych
 • wprowadza dane do systemu informatycznego NIKA
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe
 • staż pracy : co najmniej 3 lata w archiwum państwowym w komórce realizującej zadania związane z nadzorem archiwalnych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy
 • dokładność, sumienność
 • umiejętność analizowania i wnioskowania
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku
 • umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe historyczne
 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz
 • umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 13.12.2019
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Archiwum Państwowe w Warszawie

  00-270 Warszawa

  koniecznie z dopiskiem - oferta zatrudnienia - starszy archiwista- nadzór"

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie z siedzibą przy ul Krzywe Koło 7 w Warszawie (kod pocztowy 00-270). tel 22 831-37-31
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : iod warszawa.ap.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : Archiwum Państwowe w Warszawie. Nie przekazujemy Państwa danych żadnym podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Proponowane wynagrodzenie 3 300 brutto + dodatek stażowy.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie postępowania kwalifikacyjnego nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

  Dokumentów nie odsyłamy.

  Oferty nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska, o które kandydat się ubiega, nie będą rozpatrywane.

  Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku