główny specjalista
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Warszawa, PL
‎13 godz. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

Praca biurowa przy komputerze. Zagrożenie korupcją ze względu na dostęp do informacji finansowych nadzorowanych spółek.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • praca w budynku przy ul. Krucza 36 / Wspólna 6,
 • miejsce pracy : VI p.,
 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych : wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
 • Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy.

  Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo : korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie opracowywania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie oraz oświadczenia i interwencje senatorskie, a także wystąpienia kierowane do Departamentu
 • Koordynowanie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem środków budżetowych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją procedury zamówień publicznych
 • Przeprowadzanie analizy danych ekonomiczno finansowych oraz opracowywanie zbiorczych, okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno finansowej spółek nadzorowanych przez Departament, a także raportów z zakresu wybranych obszarów ich funkcjonowania
 • Realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem istniejących tematycznych stron internetowych
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz podmiotami zewnętrznymi w celu pozyskania aktualnych informacji i danych
 • Koordynowanie spraw związanych z planami, procesami, projektami oraz ryzykiem
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 3 lata w zakresie stosowania prawa lub w dziedzinie finansów przedsiębiorstw lub ekonomii
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu : Kodeksu spółek handlowych, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw
 • Umiejętności : analitycznego myślenia, wnioskowania i argumentacji
 • Umiejętności interpersonalne : komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe lub studia podyplomowe : prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub finansowe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i / lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 28.09.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych

  ul. Krucza 36 / Wspólna 6

  00-522 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw. : DN I-24

  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy : rekrutacja map.gov.pl

  Dokumenty można również przesłać lub składać w kancelarii MAP, Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, iż :

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych, z siedzibą w Warszawie

 • 00-522), ul. Krucza 36 / Wspólna 6;
 • 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych : iodo me.gov.pl;
 • 3. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane w celu zatrudnienia.

  4. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, oraz ustawy

  z dnia 26 czerwca 2016 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia

  21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106), a także w zakresie przekraczającym art.

  22ˡ Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO.

 • 5. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3;
 • 6. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 • 7. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

  8. Dane osobowe przekazane w toku naboru będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego

  w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a w przypadku braku zatrudnienia przez okres 3 miesięcy.

 • 9. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych;
 • 10. Przysługuje Pani / Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 • 11. Przysługuje Pani / Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • 12. Kandydowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się, że bez ich podania nie będzie możliwości podpisania porozumienia;
 • 14. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu).

  Kandydaci / kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz / lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci / kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.

  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

  Prosimy o przesyłanie odręcznie podpisanych i opatrzonych datą wymaganych oświadczeń, wypełnionych zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie MAP :

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku