specjalista
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Kętrzyn, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • samodzielnie analizuje aktualny stan toczących się postępowań administracyjnych w stosunku do cudzoziemca w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z umieszczonym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.
 • Analizuje sytuację prawną cudzoziemca, sporządza projekty wniosków i postanowień w oparciu o ustawę o cudzoziemcach jak również o ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, dokonuje sprawdzeń w zewnętrznych i wewnętrznych systemach teleinformatycznych, sporządza pisma kierowane do organów administracji publicznej oraz pisma do innych organów mających związek z pobytem cudzoziemców w ośrodku.

  Sporządza i wprowadza do wewnętrznego Systemu Obsługi Cudzoziemca wnioski o identyfikację cudzoziemca, wnioski o doprowadzenie cudzoziemca do granicy RP w celu zobowiązania do powrotu, przekazania w ramach readmisji lub przekazania w ramach innych umów międzynarodowych.

  Przygotowuje projekty postanowień o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji. Realizacja zadania może trwać do 24 miesięcy,

 • samodzielnie przyjmuje wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej od cudzoziemców, od małoletnich cudzoziemców bez opieki.
 • Przygotowuje do wydania cudzoziemcowi Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca. Sporządza niezbędną dokumentację oraz wprowadza dane z wniosków do zewnętrznego systemu informatycznego w celu przekazania sprawy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców a także wprowadza do wewnętrznego Systemu Obsługi Cudzoziemca (moduł RPU rejestr postępowań uchodźczych) wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej i wydane w tej sprawie decyzje.

  Cała procedura uchodźcza od momentu przyjęcia wniosku, bądź od momentu złożenia wniosku o podjęcie na nowo umorzonego postępowania, do wydania decyzji ostatecznej może trwać do 6 miesięcy,

 • samodzielnie na bieżąco prowadzi całość dokumentacji związanej z umieszczeniem, pobytem i zwolnieniem cudzoziemca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.
 • Ewidencjonuje cudzoziemca, wprowadza dane do wewnętrznego Systemu Obsługi Cudzoziemca w zakresie umieszczenia, pobytu i zwolnienia.

  Zakłada i prowadzi teczki osobowe cudzoziemców. Zajmuje się obsługą administracyjną cudzoziemca. Wprowadza skany plików graficznych akt cudzoziemca do ww. systemu,

 • przygotowuje teczki osobowe cudzoziemców w celu przekazania ich do archiwizacji. Zadanie realizowane po zwolnieniu cudzoziemca ze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe administracja publicznej
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w pracy biurowej w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach (dział I, VIII, IX oraz X),
 • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (z wyłączeniem rozdziałów 4a, 5, 5a w dziale II),
 • znajomość rozporządzeń wykonawczych w powyższych obszarach ww. ustaw,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego (dział I,II, VIII oraz IX),
 • znajomość kodeksu postępowania karnego (rozdziały dotyczące zatrzymania, terminów, zażaleń),
 • znajomość rozporządzenia dotyczącego pobytu w strzeżonym ośrodku,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe administracyjne
 • znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie A1,
 • umiejętność działania w stresie i sytuacjach znacznego spiętrzenia zadań,
 • znajomość obsługi edytorów tekstowych (Word, Open Office), arkuszy kalkulacyjnych (Excel, Calc),
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

  Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku wielokondygnacyjnego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie.

  Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku.

  Na stanowisku pracy występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.

  Występują kontakty zewnętrzne - kilka razy w miesiącu : telefoniczne z przedstawicielami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w celu potwierdzenia stanu procedury uchodźczej, umorzenia postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej, przekazania odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do Rady do Spraw Uchodźców lub odwołania od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz osobiście i telefonicznie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom w związku ze świadczeniem nieodpłatnych usług prawnych cudzoziemcom umieszczanym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców jak również z kuratorami małoletnich cudzoziemców bez opieki osobiście i telefonicznie.

  Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak : praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych z uwagi na potencjalne narażenie na czynnik biologiczny i permanentna obsługa klientów zewnętrznych w trakcie obsługi administracyjnej cudzoziemców (obywatele obcych państw) wówczas, gdy pracownik jest jednocześnie opiekunem powrotnym cudzoziemca.

  Z tą funkcją wiążą się codzienne spotkania z cudzoziemcem, który często niezadowolony z umieszczenia w SOdC prezentuje postawę roszczeniową, agresywną w stosunku do pracownika, próbując różnymi sposobami wywrzeć na nim wpływ i wymusić określone zachowanie np.

  spowodowanie wydania postanowienia o zwolnieniu cudzoziemca ze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. Wyjaśnienie zmieniającej się sytuacji prawnej, odbiór lub nadawanie jego korespondencji, kontakt z innymi organami lub organizacjami w sprawie jego pobytu oraz w sprawie toczących się procedur.

  Ponadto, występują sytuacje stresowe, bariera kulturowa, narodowościowa i językowa.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku