psycholog
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Białystok
‎15 godz. temu
source : infoPraca

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

psycholog do spraw ds. opieki psychologicznej i psychoedukacji w Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

15-003 Białystok 42 Pułku Piechoty 44

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Udziela konsultacji i porad indywidualnych policjantom / pracownikom Policji zgłaszającym problemy osobiste i zawodowe.
 • Prowadzi zajęia edukacyjne dla policjantów i pracowników, przekazuje wiedzę psychologiczną użyteczną w celu podnoszenia osobistych kompetencji i konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.
 • Pełni stałe dyżury w jednostkach terenowych Policji woj. podlaskiego.
 • Podejmuje interwencje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych, po wydarzeniach traumatycznych z udziałem policjantów / pracowników.
 • Realizuje programy profilaktyczne.
 • Współpracuje z kierownictwem jednostek organizacyjnych Policji woj. podlaskiego w zakresie diagnozowania czynników obniżających poziom funkcjonowania zawodowego podległych pracowników.
 • Realizuje zadania z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Warunki pracy

  Kontakt osobisty i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami komórek organizacyjnych urzędu.

  Częste delegacje.

  Stanowisko usytuowane jest na parterze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym.

  Okresowo praca wykonywana w terenie w jednostkach powiatowych.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP

  w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl / wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

  Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).

  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).

  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 3657,53 zł brutto oraz płatna wysługa lat.

  Techniki i metody naboru :

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • sprawdzian wiedzy merytorycznej i innych umiejętności,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 711 36 04.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe o kierunku psychologa

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Wiedza z zakresu opieki psychologicznej.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli poufne
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie psychoterapii; interwencji kryzysowej,
 • Uprawnienia do przeprowadzania testów psychologicznych i wydawania opinii psychologicznych potwierdzone dyplomem magistra psychologii,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnim,
 • Inicjatywa własna,
 • Elastyczność i kreatywność,
 • Szybkość działania,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność trafnej analizy, oceny i rozwiązywania problemów,
 • Organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli poufne.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie przeszkolenia w zakresie psychoterapii; interwencji kryzysowej
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie posiadania uprawnienia do przeprowadzania testów psychologicznych i wydawania opinii psychologicznych potwierdzone dyplomem magistra psychologii.
 • Dokumenty należy złożyć do : 2022-01-25

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

  15-003 Białystok

  z dopiskiem w liście motywacyjnym ogłoszenie na stanowisko nr 90906

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku