inspektor zakładów górniczych
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Gdańsk, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki w zakresie ochrony środowiska oraz związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją złóż surowców mineralnych w polskich obszarach morskich, dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora Urzędu,
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej,
 • współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony środowiska morskiego, oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej,
 • prowadzi sprawy związane z udostępnianiem danych i materiałów dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie,
 • inicjuje i przeprowadza postępowania wyjaśniające w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, w tym zagrażających środowisku oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowuje projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencje.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe o profilu : ochrona środowiska, ekologia, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska, geologia, geologia morza, eksploracja zasobów mórz i oceanów, biologia, chemia, oceanografia lub przyrodnicze.
 • Staż pracy co najmniej 1 rok (powyżej 1 roku pracy) w urzędach organów administracji publicznej w specjalności ochrona środowiska lub w instytucjach ochrony środowiska.
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość : podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość Prawa ochrony środowiska i przepisów ochrony środowiska, w tym ochrony środowiska morskiego, górnictwa morskiego w zakresie zadań realizowanych przez Urząd,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe magisterskie o profilu : ochrony środowiska, inżynierii środowiska, kształtowania środowiska, geologii, biologii, chemii, oceanografii lub przyrodniczym.
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • praca w terenie,
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
 • częste podróże do miejsc (pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą), które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku