Operator - Pracownik produkcji
Polpharma S.A.
Sieradz, łódzkie, Polska
6 d. temu
source : Pracuj.pl

Operator - Pracownik produkcji

Miejsce pracy : Sieradz

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa i konserwacja urządzeń produkcyjnych oraz dbanie o to, aby mogły pracować bez przerw
 • Kontrola przebiegu procesów technologicznych pod względem jakościowym i ilościowym
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą
 • Nasze wymagania

 • Masz wykształcenie techniczne min. średnie lub zawodowe
 • Posiadasz zdolności organizacyjne
 • Charakteryzujesz się zaangażowaniem i pomysłowością
 • Jesteś gotowy / gotowa do pracy w systemie zmianowym
 • To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę Multisport
 • System kafeteryjny MyBenefit (bilety do kina, teatru, bony na zakupy itp.)
 • Premię okolicznościową i produktywnościową
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych 40%
 • Pracowniczy Program emerytalny (PPE)
 • Dofinansowanie posiłków
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Paczki i imprezy świąteczne dla dzieci
 • Bony świąteczne
 • Dofinansowanie wypoczynku / wczasy pod gruszą
 • Punkty za przyjazdy do pracy rowerem (w ramach kafeterii MyBenefit)
 • Jeden dodatkowy dzień wolny
 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • program emerytalny
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • pakiet relokacyjny
 • paczki świąteczne
 • Punkty za przyjazd do pracy rowerem
 • Dodatkowy 1 dzień urlopu - Święto Polpharmy
 • Etapy rekrutacji

 • Wysłanie aplikacji
 • Rozmowa telefoniczna
 • Spotkania rekrutacyjne
 • Podjęcie decyzji
 • Polpharma S.A.

  JESTEŚMY DRUŻYNĄ POLPHARMY

  Odważnie wybiegamy w przyszłość, co sprawia, że jesteśmy czołowym zawodnikiem w obszarze farmacji. Nasz cel dbanie o zdrowie realizujemy dzięki wspólnemu działaniu wszystkich naszych zespołów od Produkcji po Sprzedaż.

  Możesz zostać częścią jednego z nich.

  Klauzula informacyjnaPoprzez przekazanie danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (w szczególności w formularzu aplikacyjnym, CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych innych niż : imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.

  A z siedzibą w Warszawie (01-207), ul. Karolkowa 22 / 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000147193, Sąd Rejonowy dla m.

  st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5250000481, REGON 000043937, kapitał zakładowy : 230.000.000 złotych, opłacony w całości, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.

  A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy : 100.

  207.830 złotych, opłacony w całości, (dalej jako : Pracodawca ), w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji przez Pracodawcę, tj.

  oceny kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, oraz wybrania przez Pracodawcę odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko, na które aplikujesz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
 • dalej jako : RODO ) informujemy, że : Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe 1.Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest każdy Pracodawca indywidualnie (dalej jako : Administrator ).

  2.Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adresy powyżej lub na adres mailowy : rekrutacja polpharma.com3.Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym Pan / Pani może się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.

  A.ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod polpharma.com lub telefonicznie pod numerem 22 364 63 11. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 4.

  Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu : (a)niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji przez Administratora, tj.

  oceny Pana / Pani kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pan / Pani aplikuje, oraz wybrania przez Administratora odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko, na które Pan / Pani aplikuje na podstawie : art.

  6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa pracy (w szczególności art.

 • 221 1 Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych osobowych : Pana / Pani imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana / Panią zgody w zakresie pozostałych danych osobowych podanych przez Pana / Panią dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach);
 • b)niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Administratora, tj. oceny Pana / Pani kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy w ramach przyszłych rekrutacji, oraz wybrania przez Pracodawcę odpowiedniej osoby do pracy w ramach przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy art.

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana / Panią zgody w zakresie wszystkich podanych przez Pana / Panią danych osobowych;
 • c)ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem / Panią a Administratorem na podstawie art. 6 ust.

  1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń w zakresie wszystkich podanych przez Pana / Panią danych osobowych.

  5.Podanie przez Pana / Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 1 Kodeksu pracy (tj. imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym).

  Podanie pozostałych danych osobowych w ramach aktualnie prowadzonej rekrutacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie wszystkich podanych przez Pana / Panią danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w aktualnym procesie rekrutacji.

  6.Wobec Pana / Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania. Kategorie odbiorców danych osobowych 7.

  Pana / Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom : pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.

  8.Pana / Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

  9.Administrator nie zamierza przekazywać Pana / Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

 • Okres przechowywania danych osobowych 10.Pana / Pani dane osobowe przetwarzane : a.W celu realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko na które Pan / Pani aplikuje będą przetwarzane przez okres trwania tego procesu rekrutacyjnego i zostaną zniszczone niezwłocznie po jego zakończeniu;
 • b.W celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji będą przetwarzane przez okres 18 miesięcy i po upływie tego okresu zostaną zniszczone.

  c.do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

  11.Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Prawa 12.Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  13.Przysługuje Panu / Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana / Pani danych osobowych, które Pan / Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

  Może Pan / Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.14.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan / Pani prawo do jej wycofania.

  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  15.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

  16.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej).

  17.Nadto, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan / Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku