Młodszy inżynier sanitarny (projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia)
ILF Consulting Engineers
Warsaw, Poland
6 d. temu

Job description

 • współ pra ca w ramach zes połu projektowego
 • aktyw ny udział w opra co wy wa niu doku men ta c ji projektowej
 • koor dy nac ja międzybranżowa
 • Qualification

 • wyk sz tałce nie wyższe tech nicz ne, mile wid zia na inży nie ria śro do wis ka, bądź pokrewne
 • dobra zna jo mość opro gra mo wa nia : Auto Cad, Arc Gis i pakie tu MS Office, mile wid zia na NormaPro
 • dobra zna jo mości języ ka angie lskie go w mowie i piśmie
 • umie jęt ność pra cy w zespole
 • umie jęt ność orga ni za c ji włas nej pra cy w tym : sys te ma ty cz ność, dokład ność, rzetelność
 • chęci do roz wo ju zawo do we go i pogłę bia nia wied zy inżynierskiej
 • We offer :

 • zatrud nien ie w biur ze ILF w Warszawie
 • moż li wość roz wo ju zawo do we go w międ zy na r odo wej fir mie będącej lide rem w swo jej branży przy rea li za c ji kra jo wych i zagra nicz nych projektów
 • przy jazną atmos ferę pracy
 • pakiet pry wat nej opie ki medycznej
 • Oso by zain te re so wa ne, speł nia jące powyższe wyma ga nia, pro si my o przesła nie apli ka c ji na adres : rekrutacja ilf.com

  Zastrz egamy sobie moż li wość kon tak tu tyl ko z wybrany mi kandydatami.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku