starszy specjalista
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Siedlce, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu / wydziału, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca na trzecim piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowane windy, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa własności gruntów znajdujących się w ich władaniu, a zajętych pod drogi publiczne
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie przeniesienia własności mienia ogólnonarodowego (państwowego) na właściwe gminy
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie przeniesienia mienia Skarbu Państwa na rzecz właściwych powiatów i samorządu województwa
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe
 • znajomość ustaw : Kodeks postępowania administracyjnego, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorządowych, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustaw : o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętności : obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze, administracyjne lub geodezyjne
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 23.09.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • pocztą, kurierem bądź osobiście
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta

  pl. Bankowy 3 / 5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)

  z dopiskiem Oferta pracy SPN-III / 24,28

 • elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

  UWAGA!

  Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem

  elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Tożsamość administratora

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

  Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób :

  listownie na adres : pl. Bankowy 3 / 5, 00-950 Warszawa

  poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą : / t6j4ljd68r / skrytka

  poprzez e-mail : info mazowieckie.pl

  telefonicznie : 22 695 69 95

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

  Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować :

  listownie na adres : pl. Bankowy 3 / 5, 00-950 Warszawa

  poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą : / t6j4ljd68r / skrytka

  poprzez e-mail : iod mazowieckie.pl

  telefonicznie : 22 695 69 80

  Cele przetwarzania Państwa danych i podstawa prawna

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, na podstawie :

  1. przepisów prawa pracy 1 , w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  2. zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Panią / Pana z własnej inicjatywy w związku z art.

  6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

  Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

  Podmioty takie nie są jednak uznane za odbiorców danych.

  Pani / Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, którymi mogą być podmioty, które przetwarzają Pani / Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.

  podmioty przetwarzające).

  Okres przechowywania danych

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres :

  1. niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  2. niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa w przypadku zatrudnienia.

  Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Państwu następujące uprawnienia :

 • prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w którym przetwarzanie opierało się na przesłane zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
 • Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

  Podanie danych osobowych jest :

 • 1. w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 2. w zakresie innych danych jest dobrowolne.

  1 Art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 4, art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.

  w sprawie dokumentacji pracowniczej.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  MUW zapewnia swoim pracownikom :

 • stabilną i ciekawą pracę;
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie;
 • dodatek stażowy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • nagrody w zależności od wyników pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • atrakcyjny pakiet socjalny : dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
 • możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).

  Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.

  Kandydatki / kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.

  Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

  Wzór oświadczeń dostępny na stronie w zakładce Praca i kariera .

  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem w zakładce Praca oraz na stronie BIP urzędu pod adresem w zakładce Praca i kariera.

  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku