główny specjalista
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Warszawa, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości.

W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm).

W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie pracą Zespołu Kontrolującego i przeprowadzanie kontroli w wojewódzkich i powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • opracowywanie nowych standardów postępowania dla doradców zawodowych, pracowników socjalnych i pedagogów - członków składów orzekających zespołów ds.
 • orzekania o niepełnosprawności,

 • projektowanie, przygotowywanie oraz przeprowadzanie szkoleń dla doradców zawodowych, pracowników socjalnych i pedagogów - członków składów orzekających zespołów ds.
 • orzekania o niepełnosprawności,

 • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, dezyderaty, zapytania poselskie oraz opinie i wystąpienia poselskie, zapytania senatorów oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, na skargi i wnioski obywateli oraz zapytania podmiotów prywatnych i publicznych (ministerstwa, urzędy administracji rządowej i samorządowej),
 • udzielanie wyjaśnień powiatowym i wojewódzkim zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności oraz innym organom administracji rządowej i samorządowej,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów dotyczących orzecznictwa i problematyki osób niepełnosprawnych.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza z zakresu polityki społecznej
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność obsługi komputera : MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 27.01.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Biuro Dyrektora Generalnego

  ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5

  00-513 Warszawa

  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie : BON-1

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego : Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; adres siedziby administratora : ul.

  Nowogrodzka 1 / 3 / 5, 00-513 Warszawa; info mrpips.gov.pl

  Kontakt do inspektora ochrony danych : iodo mrpips.gov.pl lub na adres siedziby administratora.

  Cel przetwarzania danych : przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Informacje o odbiorcach danych : dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

  Okres przechowywania danych : czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Podstawa prawna przetwarzania danych : ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

  Uprawnienia : prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

  W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Etapy, metody oraz techniki naboru :

 • weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
 • sprawdzian wiedzy lub umiejętności.
 • Oferujemy :

 • umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.
 • Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 2,5.

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń :

 • oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie :
 • oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
 • dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m.
 • in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu / staży / praktyk).

  Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części wymagane dokumenty i oświadczenia .

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8 : 15-16 : 15).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku