kontroler weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku
Olecko, PL
‎18 godz. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

 • praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7 : 00-15 : 00
 • praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
 • przeprowadzanie kontroli gospodarstw, zakładów
 • wyjazdy w delegacje służbowe
 • praca z wykorzystaniem komputera
 • stabilna praca w jednostce administracji państwowej z wieloletnia tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • zatrudnienie na umowę o pracę(bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
 • dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego(szkolenia, kursy, studia podyplomowe)
 • możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy lub elastyczny czas pracy
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy :

 • narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt do próbkobrań
 • budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Ocena analizy ryzyka w typowaniu gospodarstw do danego obszaru kontroli w celu wytypowania gospodarstw do kontroli w danym obszarze
 • Obsługa programu informatycznego udostępnionego przez ARiMR (takich jak SIRZ, PA2A), w celu pobrania niezbędnych danych do przygotowania i wykonania kontroli w siedzibie stada
 • Kontrole gospodarstw w celu potwierdzenia stopnia wykonania wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt w celu poprawności przestrzegania określonych przepisów prawa
 • Kontrole gospodarstw - interwencyjne, w przypadku zgłoszeń o naruszenie dobrostanu zwierząt lub przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt w celu określenia stanu faktycznego na miejscu w siedzibie stada
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach, w których jest ono niezbędne w celu wyegzekwowania przepisów prawa
 • Współpraca z BP ARiMR w Olecku w celu płynnego przepływu informacji niezbędnych do kontroli gospodarstw i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości
 • Współpraca z Policją w sytuacjach, w których niezbędne jest wspólne działanie celem ochrony zdrowia publicznego oraz dobrostanu zwierząt w celu podjęcia jak najskuteczniejszych działań, celem szybkiego załatwienia sprawy i zlikwidowania sytuacji kryzysowej
 • Przygotowywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierzą
 • Przygotowywanie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań
 • Przygotowywanie sprawozdawczości
 • Przygotowywanie próbek do badań oraz koordynacja badań kontrolnych zakażeń zwierząt
 • Przygotowywanie spraw z zakresu ochrony oraz rozrodu zwierząt
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie weterynaryjne
 • Znajomość obsługi komputera i środowiska MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Podstawowa znajomość przepisów weterynaryjnych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Stosowanie prawa w praktyce.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 30.10.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii

  19-400 Olecko

  z dopiskiem ,, Nabór kandydatów na stanowisko kontrolera weterynaryjnego"

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku, ul. Leśna 40
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : i.pokorski justpok.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • w ofercie należy podać dane kontaktowe adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
 • list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 87 / 520-21-48,
 • oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
 • WZORY OŚWIADCZEŃ :

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku