ELEKTROMECHANIK
NEWAG S.A.
Nowy Sącz
37 d. temu

Elektromechanik

Dodano : 2018-12-06 Miejsce pracy : Nowy Sącz

ZAKRES OBOWIĄZKÓW :

 • mon taż urzą dzeń i insta la cji elek trycz nych na pod sta wie doku men ta cji technicznej
 • mon taż urzą dzeń sygna li za cyj nych i ste ru ją cych na pojaz dach szynowych
 • WYMAGANIA :

 • wykształ ce nie mini mum zasad ni cze zawo dowe (elek tryk, elek tro me cha nik lub elektronik)
 • umie jęt ność czy ta nia sche ma tów ide owych i ich interpretacji
 • umie jęt ność obsługi komputera
 • umie jęt ność obsługi pod sta wo wych elek trycz nych przy rzą dów pomiarowych
 • mile widziane uprawnienia SEP
 • dys po zy cyj ność i goto wość do wyjaz dów służbowych
 • OFERUJEMY :

 • uczest nic two w inno wa cyj nych projektach
 • cie kawą pracę pełną wyzwań w mło dym, dyna micz nym zespole
 • uczest nic two w szkoleniach
 • sys tem premiowy
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku