główny specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
4 d. temu
source : infoPraca

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

główny specjalista do spraw analiz i wycen w Wydziale Analiz i Wycen, Departament Cen Transferowych i Wycen

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Sporządza analizy na potrzeby opracowywania i uzasadniania zmian legislacyjnych w obszarze cen transferowych
 • Obsługuje, rozwija i zarządza bazami danych zawierającymi informacje wykorzystywane w obszarze cen transferowych
 • Wykonuje analizy ekonomiczne z uwzględnieniem poszczególnych gałęzi gospodarki
 • Sporządza projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów oraz na pisma z innych organów i urzędów centralnych i samorządu terytorialnego w zakresie właściwości wydziału
 • Opracowuje nowe i usprawnia istniejące procedury analiz i wycen w obszarze cen transferowych
 • Wykonuje prace analityczne z wykorzystaniem technik badań ilościowych i jakościowych, w tym z użyciem miar statystycznych
 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych departamentu
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ

  KANDYDATKI / KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI / KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu).

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem : https : / / www.gov.pl / web / finanse / wzory-oswiadczen

  Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe magisterskie

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

  w obszarze prawa podatkowego lub analiz ekonomicznych lub analiz finansowych

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych, w tym wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych
 • Znajomość zagadnień ekonomii
 • Znajomość podstawowych metod lub technik badań ilościowych i jakościowych
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi, redagowania tekstów
 • Umiejętność wykonywania analiz porównawczych
 • Umiejętność wykonywania analiz statystycznych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-07-30

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Ministerstwo Finansów

  Biuro Dyrektora Generalnego

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  z dopiskiem : Oferta pracy 2021 / 204 / DCT

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku