Product Engineer
American Axle & Manufacturing, Inc
Świdnica, Silesian, Poland
5 d. temu

Job Description Summary

English

 • Leads the project planning design development testing and release of new products and product enhancements.
 • Projects are broad and varied, requiring inclusion of technical and business context and solving of non-routine problems.
 • Polski

 • Zajmuje się planowaniem testów rozwojowych projektu oraz wprowadzaniem nowych produktów i ulepszeń.
 • Projekty są zróżnicowane, wymagają uwzględnienia kontekstu technicznego i biznesowego oraz rozwiązania nierutynowych problemów.
 • English

 • Leads continuous engineering product development initiatives after implementation into serial production.
 • Designs, develops, builds, and implements new components, products or technologies.
 • Identifies, develops and implements VA / VE cost saving initiatives.
 • Develops and documents functional requirements and translates into detail design documents. Participates in buy-build analysis for product components.
 • Researches new materials and competitive products. Organizes, coordinates, and executes building, testing, and analysis of prototypes.
 • Assists supply specialists and buyers with supplier development and supplier performance. Oversees the efforts of drafting and testing specialists.
 • Participates in and supports proposal preparation, cost estimates and technical reports.
 • Manages the release of the design through the design change process.
 • Supports the change management process from release through to validation and implementation.
 • Creates and maintains Design Failure Mode & Effect Analysis (DFMEA).
 • Applies the fundamentals Geometric Dimensioning and Tolerances (GD&T) to product drawings.
 • Develops and maintains a product validation test plan (DVP&R).
 • Manages prototype part build requirements.
 • Assists in managing an engineering release program.
 • Helps to manage APQP requirements for product engineering.
 • Works with a variety of global suppliers to insure parts conform to engineering specifications.
 • Performs manual engineering calculations (i.e. dimensional stack-ups).
 • Ability to work with a variety of global customers.
 • Polski

 • Prowadzi inicjatywy ciągłego rozwoju produktów inżynieryjnych po wdrożeniu ich do produkcji seryjnej.
 • Projektuje, opracowuje, buduje i wdraża nowe komponenty, produkty lub technologie.
 • Identyfikuje, rozwija i wdraża inicjatywy oszczędzające koszty VA / VE.
 • Opracowuje i dokumentuje wymagania funkcjonalne oraz przekłada na szczegółowe dokumenty projektowe. Uczestniczy w analizie zakupu komponentów produktu.
 • Poszukuje nowych materiałów i konkurencyjnych produktów. Organizuje, koordynuje i wykonuje budowę, testowanie i analizę prototypów.
 • Pomaga specjalistom ds. zakupów w rozwoju dostawców i ich wydajności.
 • Uczestniczy i wspiera w przygotowaniu propozycji, kosztorysów i raportów technicznych.
 • Zarządza publikacją projektu poprzez proces zmiany projektu.
 • Wspiera proces zarządzania zmianą od momentu wydania projektu do jego zatwierdzenia i wdrożenia.
 • Tworzy analizę błędów projektu (Design Failure Mode & Effect Analysis - DFMEA).
 • Stosuje podstawowe wymiary geometryczne i tolerancje (GD&T) do rysunków produktu.
 • Opracowuje i zarządza planem testów walidacji produktu (DVP&R).
 • Zarządza wymaganiami dotyczącymi budowy części prototypowej.
 • Pomaga w zarządzaniu wymaganiami APQP w zakresie inżynierii produktu.
 • Współpracuje z różnymi globalnymi dostawcami w celu zapewnienia części zgodnych ze specyfikacjami inżynierskimi.
 • Wykonuje ręczne obliczenia inżynieryjne (np. ustawianie wymiarów).
 • Możliwość współpracy z różnymi klientami globalnymi.
 • Required Skills and Education

  English

 • Bachelor degree in electrical engineering
 • Minimum 2 years’ experience in a similar position, preferably in the automotive company
 • Knowledge / experience and understanding of Permanent Magnet and Reluctance Motor (and Induction Machines)
 • Knowledge / experience and understanding of thermal and electromagnetic Generators / Electric Motor design
 • Knowledge / experience in Generators / Electric Motor diagnostic and testing
 • Knowledge / experience in designing, validating and manufacturing Generators / Electric Motors (for Automotive applications)
 • Knowledge / experience in performing electromagnetic, mechanical, thermal and NVH analyses
 • Ability to work in multi-cultural environment
 • English fluency, also in technical subject areas
 • Polski

 • Wykształcenie wyższe o profilu inżynieria elektryczna
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, w branży motoryzacyjnej
 • Wiedza / doświadczenie i zrozumienie silnika stałego magnesu i silnika reluktancyjnego (oraz maszyn indukcyjnych)
 • Wiedza / doświadczenie i zrozumienie w zakresie generatorów termicznych i elektromagnetycznych / konstrukcji silników elektrycznych
 • Wiedza / doświadczenie w zakresie generatorów / diagnozowania i testowania silników elektrycznych
 • Wiedza / doświadczenie w projektowaniu, walidacji i produkcji generatorów / silników elektrycznych (do zastosowań motoryzacyjnych)
 • Wiedza / doświadczenie w wykonywaniu analiz elektromagnetycznych, mechanicznych, termicznych i NVH
 • Umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym
 • Biegła znajomość języka angielskiego, również w zakresie zagadnień technicznych
 • About American Axle & Manufacturing

  For over 20 years, customers around the world have entrusted AAM to design, engineer, validate and manufacture driveline and metal forming technologies for automotive, commercial and industrial markets.

  Today, we are a premier global Tier 1 automotive supplier with broad capabilities across multiple product lines to deliver efficient, powerful and innovative solutions for our customers.

  We’ve earned the trust of our suppliers and our customers through our steadfast commitments to quality, operational excellence and technology leadership.

  AAM delivers power. We deliver power literally through vehicle components, systems and innovation, but we also deliver power in ways unseen.

  We power our associates, their families, and the communities in which we operate. Our global team of over 21,000 associates has a clear vision of where AAM is going and how we are going to get there.

  After all, they are the reason we are a leader in the automotive industry. We are powering the future. We are AAM. Move with us, and join #TeamAAM.

  Unsolicited Resumes from Third-Party Recruiters

  Please note that as per AAM policy, we do not accept unsolicited resumes from third-party recruiters unless such recruiters were engaged to provide candidates for a specified opening.

  Any employment agency, person or entity that submits an unsolicited resume does so with the understanding that AAM will have the right to hire that applicant at its discretion without any fee owed to the submitting employment agency, person or entity.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku