Specjalista ds. kontrolingu finansowego
ILF Consulting Engineers
Warsaw, Poland
5 d. temu

Job description

 • bieżą ca współ pra ca z kie row ni ka mi pro jek tów przy spor ząd za niu i kon tro li budże tów poszc ze gól nych projektów
 • przy go to wy wa nie ana liz i rapor tów na potrze by Zarządu
 • współ pra ca z zes połem księ go wości, w tym wery fi ka c ja i akcept ac ja doku men tów kosztowych
 • udział w przy go to wy wa niu pla nu fin an so we go fir my i kon tro la jego wykonania
 • ucz est nict wo w przy go to wy wa niu i wdraża niu nowych nar zęd zi kon tro lin go wych oraz poli ty ki raportowania
 • Qualification

 • wyk sz tałce nie wyższe, pre fe ro wa ne ekonomiczne
 • 2 4 lata doś wiad cze nia zawo do we go w obs zar ze kon tro lin gu finansowego
 • wied za z zak re su rachunkowości
 • pre fe ro wa ne doś wiad cze nie zawo do we zdo byte podcz as wdraża nia sys te mów ERP
 • bard zo dobra zna jo mość języ ka angie lskie go w mowie i piśmie
 • bie gła obsłu ga MS Excel
 • mile wid zi al ne pod sta wy pro gra mo wa nia Visu al Basic
 • wys o kie umie jęt ności analityczne
 • bard zo dobra orga ni za c ja pra cy włas nej, umie jęt ność pra cy pod pres ją czasu
 • komu ni ka tyw ność i inic ja ty wa w działaniu
 • wys o kie poc zu cie odpo wied zi al ności za wyko ny waną pracę
 • We offer :

 • sta bil ne zatrud nien ie w biur ze ILF w Wars za wie na pod sta wie umowy o pracę
 • moż li wość dyna micz ne go roz wo ju zawo do we go w pręż nie działa jącej firmie

 • pakiet pry wat nej opie ki medycznej
 • przy jazną atmos ferę pra cy w mło dym, zgranym zespole
 • Oso by zain te re so wa ne, speł nia jące powyższe wyma ga nia, pro si my o przesła nie apli ka c ji w języ ku pol s kim i angie ls kim na adres : rekrutacja ilf.com

  Zastrz egamy sobie moż li wość kon tak tu tyl ko z wybrany mi kandydatami.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku