referendarz
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Wrocław, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w kontakcie z substancjami chemicznymi,
 • praca z zagrożeniami : poparzenie, porażenie prądem elektrycznym
 • praca przy wysoko wyspecjalizowanym wyposażeniu laboratoryjnym (chromatografy, ekstraktory)
 • praca przy monitorze ekranowym, stanowiącym narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na zajmowanym stanowisku wykonywana będzie na I i II piętrze dwupiętrowego budynku dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
 • pomieszczenie pracy o charakterze laboratoryjno-biurowym spełnia wymogi ergonomi
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie próbek środowiskowych (ekstrakcja) oraz wykonywanie badań
 • Obsługa i nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego. Przeprowadzanie sprawdzeń i kalibracji wyposażenia pomiarowego.
 • Wykonywanie badań chromatograficznych wraz z wykonywaniem wymaganych przeliczeń i kontrolą jakości prowadzonych badań

 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonywanych czynności badań. Uczestniczenie w walidacji i potwierdzaniu metod badawczych
 • Uczestniczenie w wykonywaniu okresowych przeglądów i napraw wyposażenia
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach miedzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Przygotowywanie zapotrzebowań na odczynniki chemiczne, materiały pomocnicze i eksploatacyjne oraz usługi serwisowe
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe chemia, ochrona środowiska ,biotechnologia lub pokrewne
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO / IEC 17025
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu analiz chromatograficznych i obsługi chromatografów oraz w zakresie metodyk ekstrakcji
 • znajomość języka angielskiego języka umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań chromatograficznych
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienia wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat.B
 • kopie zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu analiz chromatograficznych oraz w zakresie metodyk ekstrakcji
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 01.10.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

  00-922 Warszawa

  z dopiskiem : 128 / CLB / WR / 2020

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Główny Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52 / 54, 00-922 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : iod gios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty można składać :

 • w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem : Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje gios.
 • gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

  Kandydatki / kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

  Kandydaci / kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

  Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

  UWAGA : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku