starszy specjalista
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Kętrzyn, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek organizacyjnych zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku.

Na stanowisku pracy występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.

Praca administracyjno-biurowa 8 godz. na dobę i średnio 40 godz. tygodniowo. Występują kontakty zewnętrzne telefoniczne i osobiste : kilka razy w tygodniu z przedstawicielami szkolnictwa w zakresie uzgadniania profilowanych zajęć i kilka razy w miesiącu z przedstawicielami instytucji pozarządowych w celu uzgodnień dotyczących pobytu cudzoziemców w SOdC.

Czynnikami szczególnie utrudniającymi wykonywanie zadań są : trudne warunki środowiskowe podczas pracy w narażeniu na czynnik biologiczny oraz nietypowe godziny pracy : I zmiana w godz.

7.30 15.30, II zmiana w godz. 12.00 20.00. Świadczenie pracy następuje od poniedziałku do soboty zgodnie z ustalonym harmonogramem.

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych, występowanie w charakterze pomocy nauczyciela w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących szkolenia w zakresie podstawowym,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć dla dorosłych cudzoziemców w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • obserwowanie zachowań cudzoziemców w celu wykrycia problemów akulturacji oraz ofiar traum, stresu pourazowego i przestępstw,
 • rozpoznawanie potrzeb cudzoziemców w zakresie realizacji zadań edukacyjnych w celu uwzględnienia ich w treściach programowych.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe pedagogiczne
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy pedagogicznej,
 • znajomość języka obcego na poziomie B1 : angielski lub rosyjski lub niemiecki lub francuski lub gruziński lub arabski lub wietnamski,
 • znajomość podstaw edukacji międzykulturowej i problematyki stresu pourazowego,
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
 • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, w zakresie dotyczącym funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców,
 • znajomość ustawy prawo oświatowe,
 • umiejętność kontaktów interpersonalnych,
 • kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • posiadanie dyplomu studiów podyplomowych z zakresu psychologii lub socjologii lub nauczania początkowego,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami nieletnimi lub dorosłymi,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania dyplomu studiów podyplomowych z zakresu psychologii lub socjologii lub nauczania początkowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie udokumentowanego doświadczenia w pracy z osobami nieletnimi lub dorosłymi,
 • oświadczenie o zapoznaniu z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 31.10.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

  im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78

  11-400 Kętrzyn

  BIURO PODAWCZE (czynne całą dobę) w kopertach

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Stosownie do art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że :

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg.

  Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.

  Dane kontaktowe :

 • ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn;
 • e-mail : wmosg strazgraniczna.pl

  telefon : (89) 750-30-00

  Inspektor ochrony danych

  Kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej : woi.wmosg strazgraniczna.pl

  Podstawa prawna przetwarzania

  Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o :

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wskazanym w art. 22 prim 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art.
 • 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz art. 4, art. 26, art. 29, art. 31 i art. 33 ustawy o służbie cywilnej,

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 22 prim 1a tj. na podstawie Pana / Pani zgody w zakresie danych nie objętych zakresem ww.
 • ustawy, przy czym przesłanie wspomnianych danych będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w rozumieniu definicji zgody , o której mowa w art. 4 pkt 11 RODO.

  Jeżeli w Pana / Pani dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych i danych biometrycznych, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,

  przetwarzanie ich będzie możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody na ich przetwarzanie. Brak zgody będzie skutkowało niemożnością ich przetwarzania.

  Cel przetwarzania danych

  Przeprowadzenie naboru na wybrane stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej.

  Odbiorcy danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Pana / Pani dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

  Okres przechowywania danych

  Pana / Pani dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), nie dłużej jednak niż do 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

  Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni po tym okresie będzie podlegała komisyjnemu brakowaniu, zaś dokumentacja osób zatrudnionych zostanie włączona do teczki akt osobowych pracownika.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Panu / Pani prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Panu / Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana / Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

  Inne informacje

  Pana / Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony : 3358,83 zł brutto.

  Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

  List motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata / kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu.

  Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach : Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej / Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach : Służba / Praca / Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy.

  Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.

  Preferowana forma kontaktu : telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku