referendarz
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa, PL
‎5 godz. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy :

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • Elastyczny czas pracy
 • Benefity płacowe : dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
 • Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
 • Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
 • Możliwość zakupu : grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
 • Pakiet socjalny : dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
 • Doskonała lokalizacja urzędu w centrum Warszawy szybki i łatwy dojazd
 • Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Praca w terenie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w opracowywaniu strategii i programów oraz wykonywanie audytów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w perspektywie 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w szczególności audytów desygnacyjnych, corocznych audytów systemów zarządzania i kontroli, corocznych audytów operacji, corocznych audytów zestawień wydatków.
 • Udział w opracowywaniu strategii i programów oraz koordynowaniu audytów Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Podlaskiego 2014-2020 i Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
 • Udział w sporządzaniu programów oraz koordynowaniu i wykonywanie audytów w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
 • Opracowywanie pozostających we właściwości Wydziału projektów opinii oraz sprawozdań.
 • Opracowywanie podsumowań i wystąpień do jednostek podlegających badaniom.
 • Udział i obsługa misji audytowych KE, ETO oraz innych instytucji UE.
 • Udział w koordynowaniu nieplanowanych audytów i kontroli w zakresie wykorzystania środków Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Podlaskiego 2014-2020 i Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
 • Przeprowadzanie nieplanowanych audytów i kontroli w zakresie wykorzystania środków następujących programów : Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w perspektywie 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe
 • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury w zakresie realizowanych zadań oraz komunikowanie się z KE, komunikatywna znajomość języka w mowie
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących funduszy strukturalnych
 • Wiedza z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Znajomość finansów publicznych
 • Znajomość rachunkowości
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
 • o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.

  z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub wyższe uzupełnione o studia podyplomowe na kierunku audyt
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu audytor wewnętrzny / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np.ACL)
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r.
 • Dz. U. poz. 423) dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
 • o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.

  z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 02.10.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Zachęcamy do aplikowania on-line.

  Dokumenty można także przynieść lub wysłać na adres :

  Ministerstwo Finansów

  Biuro Dyrektora Generalnego

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  z dopiskiem : Oferta pracy 2020 / 152 / DAS

  LINK DO APLIKOWANIA :

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Ministerstwie Finansów, ul.
 • Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

 • Kontakt do inspektora ochrony danych : informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail : iod mf.
 • gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny : Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

  CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI / KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI / KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu).

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem :

  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694-5388.

  Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane

  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku