referent
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Kielce
4 d. temu
source : infoPraca

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Dyrektor poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

referent do spraw obsługi bieżącej podatnika w podatku akcyzowym i podatku od gier w Referacie Obsługi Bezpośredniej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udziela podstawowych informacji z zakresu prawa podatkowego
 • Przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w postaci elektronicznej
 • Rejestruje oraz prowadzi rejestry podmiotów zobowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym
 • Dokonuje weryfikacji deklaracji, wniosków i informacji składanych przez podatników i płatników
 • Wydaje zaświadczenia, za wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych
 • Dokonuje czynności sprawdzających
 • Wydaje pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy
 • Udziela pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie właściwości komórki
 • Warunki pracy

  Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.

  obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby, za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Kielcach czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7 : 30 15 : 30).

  Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną.

  1. W LIŚCIE MOTYWACYJNYM NALEŻY PODAĆ NUMER OGŁOSZENIA, NAZWĘ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ STANOWISKO PRACY, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA.

  2. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Kielcach www.

  swietokrzyskie.kas.gov.pl, w zakładce : Izba Administracji Skarbowej w Kielcach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń (http : / / www.

  swietokrzyskie.kas.gov.pl / izba-administracji-skarbowej-w-kielcach / ogloszenia / nabor / wzory-oswiadczen).

  3. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.

  4. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opis koperty powinien zawierać imię

  i nazwisko kandydata oraz numer ogłoszenia.

  5. Odrzuceniu podlegają oferty :

 • złożone po terminie,
 • niekompletne,
 • niespełniające wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu,
 • bez niezbędnych czytelnych podpisów kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na CV, liście motywacyjnym oraz wymaganych oświadczeniach,
 • bez prawidłowego wskazania, którego naboru dotyczą.
 • 6. Osoby biorące udział w naborach ogłaszanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach i zakwalifikowane do II etapu postępowania selekcyjnego, będą indywidualnie zawiadamiane o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnego etapu poprzez kontakt określony w ofercie.

  7. Oferty, o których mowa w pkt 5 oraz oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia, są niszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.

  8. W przypadku przedstawienia przez kandydata wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : średnie

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego i materialnego w szczególności : ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o grach hazardowych oraz ustawy o KAS
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych, pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art.
 • 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.

  U. z 2020 r. poz. 306 ze zm.), ani nie była ich współpracownikiem

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 144 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r.
 • poz. 505 z późn. zm.) w sprawie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

  Dokumenty należy złożyć do : 2020-11-24

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

  25-324 Kielce

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku