Główny specjalista ds. inwestycji i remontów z uprawnieniami budowlanymi (nadzór inwestorski)
STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
Warszawa, mazowieckie, Polska
1 d. temu
source : Praca

Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu

AKTYWNA WARSZAWA

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

ul. Rozbrat 26, Warszawa

Główny specjalista ds. inwestycji i remontów

z uprawnieniami budowlanymi (nadzór inwestorski)

Dział Eksploatacji i Inwestycji

Ogłoszenie nr 2022.111.18

Termin składania dokumentów : 26-09-2022 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Główne odpowiedzialności :

 • opracowywanie planów inwestycyjnych i remontowych (w szczególności w zakresie finansowym, koncepcji modernizacji obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCSAW) wraz z określeniem podstawowych założeń techniczno-ekonomicznych), nadzór nad ich realizacją zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami,
 • organizowanie prac związanych z prowadzonymi przez SCSAW zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi,
 • realizacja zadań w zakresie przygotowywania założeń rzeczowo-finansowych i planów inwestycyjnych w zakresie utrzymania, remontów obiektów, w tym pozyskiwanie wykonawców robót i usług w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych,
 • nadzór i realizacja zadań w ramach ustawy prawo budowlane, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego, prawo ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami.
 • Charakterystyka pracy :

 • nadzór nad prawidłową realizacją umów inwestycyjnych i remontowych zawartych przez SCSAW oraz prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych zrealizowanych zadań, kontrola jakości i terminowości wykonania robót budowlanych, raportowanie,
 • uczestniczenie w komisjach oceny stanu technicznego obiektów, sporządzanie protokołów oceny i zdawczo odbiorczych,
 • akceptowanie branżowych kart materiałowych oraz opiniowanie i weryfikowanie dokumentacji projektowych,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
 • przygotowywanie oraz kompletowanie materiałów do konkursów ofert i przetargów, uczestniczenie w komisji konkursowej / przetargowej,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych : Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o ustroju m.
 • st. Warszawy, Ustawa Prawo budowlane, Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa o dostępnie do informacji publicznej, Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO").

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

 • praca w podstawowym systemie czasu pracy; praca w terenie i w budynku niedostosowanym dla osób niewidomych, niesłyszących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim (brak windy);
 • obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 metrów. Praca na pełen etat.

  Wymagania niezbędne :

 • obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.
 • 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne minimum pierwszego stopnia z zakresu budownictwa lub architektury,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i nadzorowania robót budowlanych lub w specjalności architektoniczno-budowlanej do projektowania.
 • Wymagania dodatkowe :

 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat pracy na budowie w obszarze nadzoru w charakterze kierownika budowy, inspektora nadzoru lub w biurze projektowym przy sporządzaniu dokumentacji w charakterze architekta, projektanta-konstruktora lub asystenta projektanta,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji budowlanych w charakterze inżyniera kontraktu, kierownika projektu lub architekta prowadzącego
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • obsługa programów biurowych (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych),
 • obsługa programu do sporządzania kosztorysów Norma ,
 • sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami : W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.
 • 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenia : o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

  Wzór oświadczenia do pobrania w załączniku

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń

  wymienionych w treści ogłoszenia za pomocą przycisku aplikowania podając w tytule wiadomości Ogłoszenie nr 2022.111.18 w terminie do 26.

  09.2022 r. albo dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem Ogłoszenie nr 2022.111.18 do sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul.

  Rozbrat 26 (pok. 209) bądź przesłać na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa) w terminie do 26.09.2022 r.

  Uwaga : Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w / w adres do dnia 26.09.2022 r.

  Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań niezbędnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

  Informacje dodatkowe dot. etapów naboru :

 • pierwszy etap - ocena formalna złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych,
 • drugi etap - test wiedzy dot. tematyki wynikającej z zakresu zadań oraz przepisów prawa związanych ze stanowiskiem,
 • trzeci etap-rozmowa kwalifikacyjna.
 • ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

  W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI NABORAMI NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,

  W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

  Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

  W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO , w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art.

  13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 • Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 • W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo aktywnawarszawa.waw.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 • Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 • W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych : pisząc na adres : ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa wysyłając e-maila na adres : odo aktywnawarszawa.waw.pl
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 • Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów.
 • Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.

 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 • SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 • Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru.
 • Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.

 • Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku