główny specjalista
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Warszawa, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Administruje środowiskiem bazodanowym, w tym : instaluje systemy bazodanowe i bazy danych, zapewnia dostęp do baz danych zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa, zarządza kontami oraz uprawnieniami użytkowników, wykonuje kopie bezpieczeństwa baz danych oraz przywraca bazy danych po awarii, monitoruje realizacje zapytań do baz danych oraz wykorzystanie zasobów przez systemy bazodanowe, aktualizuje bazy danych, zarządza stanem wykorzystywanych licencji środowiska bazodanowego.
 • Projektuje wdrożenia i optymalizację baz danych, w tym zmiany konfiguracji baz danych oraz zapytań do baz danych we współpracy z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi na rzecz Ministerstwa.
 • Definiuje polityki bezpieczeństwa w obszarze bazodanowym, opracowuje procedury i instrukcje oraz szacuje ryzyka związane z działaniem środowiska bazodanowego.
 • Koordynuje proces wdrażania rozwiązań IT w obszarze środowiska bazodanowego w centralnym środowisku przetwarzania danych MRiPS.
 • Wspiera administratorów aplikacji / systemów w zakresie wdrażanych w centralnym środowisku przetwarzania danych MRiPS rezultatów projektów teleinformatycznych Ministerstwa.
 • Przygotowuje analizy, opinie i informacje na potrzeby resortowych, międzyresortowych i europejskich spotkań uzgodnieniowych dot.
 • kwestii zapewnienia zgodności rozwiązań IT przyjętych przez MRiPS z przepisami prawnymi i wytycznymi w tym zakresie.

  Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe (informatyka lub fizyka lub matematyka lub elektronika) lub wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe informatyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze IT
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B1 (w tym : umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej z zakresu IT)
 • Znajomość zasad administrowania bazami danych
 • Znajomość bazy danych Oracle
 • Znajomość języka zapytań SQL
 • Znajomość zagadnień obszaru bezpieczeństwa systemów IT
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność oganizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera : MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Co oferujemy

 • Możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym zamiast stałych godzin pracy, rozpoczęcie pracy między 7.30 a 9.00.
 • Możliwość rozpoczynania pracy w innych stałych godzinach niż standardowy czas pracy, np. od 7.00 do 15.00.
 • Możliwość wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna).
 • Po uzgodnieniu z przełożonym możliwość skrócenia czasu pracy połączona z obowiązkiem odpracowania czasu wolnego.
 • Bufet pracowniczy.
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
 • Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem.
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem. Tzn. pokój, w którym pracownik może wykonywać obowiązki służbowe (np. posiada komputer i telefon), a dziecko może się bawić (pokój wyposażony w zabawki i miejsce dla dziecka).
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników (z ZFŚS).
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.
 • Dofinansowanie karty sportowej lub dofinasowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 • Refundacja wydatków na cele kulturalne.
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 • Budynek przy ul. Brackiej 4 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku