starszy specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
4 d. temu
source : infoPraca

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

starszy specjalista do spraw analiz i informacji oraz współpracy międzynarodowej w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Przygotowuje dane i informacje o charakterze analitycznym na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce oraz informacje dotyczące realizacji działań zapisanych w Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
 • Monitoruje realizację działań zapisanych w Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez podmioty zobowiązane do ich wdrażania
 • Przygotowuje odpowiedzi na kwestionariusze podmiotów krajowych i zagranicznych, dotyczące polskich rozwiązań legislacyjnych i praktycznych działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Gromadzi i przetwarza dane wskazane w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
 • Gromadzi i analizuje na potrzeby Biura dokumenty i informacje dotyczące rozwiązań legislacyjnych i praktyk stosowanych w innych państwach w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, wdrażania instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych
 • Uczestniczy w opracowywaniu oraz opiniowaniu części analitycznej projektów krajowych dokumentów o charakterze strategicznym, w zakresie odnoszącym się do problematyki osób niepełnosprawnych
 • Opracowuje propozycje działań projektowych dotyczących obszaru wsparcia osób niepełnosprawnych, przeprowadza ich analizę, współuczestniczy w przygotowywaniu wniosków projektowych i realizacji projektów pomocowych MRiPS na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach współpracy rozwojowej,
 • Przygotowuje odpowiedzi na zapytania obywateli i zainteresowanych podmiotów.
 • Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości.
 • W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm).

  W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie : https : / / www.gov.pl / web / rodzina / bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow ,
 • Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m.
 • in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu / staży / praktyk).

  Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Weryfikacja spełniania przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części wymagane dokumenty i oświadczenia .
 • W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
 • Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8 : 15-16 : 15).
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe magisterskie

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

  w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze polityki społecznej lub współpracy międzynarodowej

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
 • Wiedza z zakresu polityki społecznej
 • Wiedza o organizacjach międzynarodowych i ich działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera : MS Office (w tym Word i Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

  Dokumenty należy złożyć do : 2021-05-07

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  Biuro Dyrektora Generalnego

  ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5

  00-513 Warszawa

  Aplikację można złożyć :

 • osobiście w siedzibie urzędu
 • przesłać pocztą
 • przez Internet za pomocą ePUAP
 • z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie : BON-5

  o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRiPS)

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku