radca prawny
Główny Urząd Miar w Warszawie
Warszawa, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Co oferujemy naszym pracownikom?

 • stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
 • pakiet socjalny : dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

  Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.

  Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją.

  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

  W budynku znajduje się winda, są łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie wsparcia prawnego przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przygotowywanie analiz i opinii prawnych
 • udział w przygotowaniu i opiniowanie dokumentacji projektowej
 • udział w przygotowaniu i opiniowanie dokumentów, w tym umów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności związanego z ww. projektami
 • opracowywanie opinii prawnych oraz interpretowanie przepisów prawa będących w zakresie właściwości Prezesa Głównego Urzędu Miar
 • udział w przygotowaniu i opiniowanie umów oraz porozumień zawieranych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz Dyrektora Generalnego Urzędu, a także innych dokumentów przekazanych do zaopiniowania
 • analizowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych i innych pism związanych z postępowaniem administracyjnym
 • reprezentowanie Prezesa Głównego Urzędu Miar przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub w obszarze obsługi prawnej podmiotów, w tym doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • znajomość ustaw : Prawo o miarach, Kodeks postępowania administracyjnego i aktów wykonawczych do tych ustaw, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego.
 • znajomości prawa, w tym prawa wspólnotowego, dotyczącego realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • umiejętność : komunikacji, pracy samodzielnej oraz w zespole, rozwiązywania problemów, negocjacji, pracy pod presją czasu
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, tj. LEX, Legalis, Lex Polonica
 • wpis na listę radców prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość metodyki PRINCE2
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 27.01.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Główny Urząd Miar

  Biuro Dyrektora Generalnego

  00-139 Warszawa

  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00 z dopiskiem "radca prawny".

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego : Prezes Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa.

  Kontakt do inspektora ochrony danych : iod gum.gov.pl, tel. 22 581 94 30.

  Cel przetwarzania danych : przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  Informacje o odbiorcach danych : Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

  Informacja o wynikach naboru, za wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Okres przechowywania danych : czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  Uprawnienia :

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych :

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.
 • z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych : Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.

  in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne. Takie działanie zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt na wskazany powyżej adres administratora danych.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

  Inne informacje :

 • podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane;
 • podane dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacja o metodach naboru :

  Etap I - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym

  Etap II - rozmowa kwalifikacyjna

  UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja gum.gov.pl

  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki / kandydatów i przesłane w formie skanów.

  Kandydatki / kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne".

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem : M.html

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku