kierownik projektu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Lublin, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • kieruje, nadzoruje, koordynuje i monitoruje prace Zespołu Kierownika Projektu związane z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz identyfikuje i ocenia ryzyka, projektuje mechanizmy kontroli i działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka a także sprawuje nadzór nad bieżącym monitoringiem oraz ocenia skuteczność podjętych działań,
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji, finansowania i rozliczania zadania inwestycyjnego związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich,
 • nadzoruje przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń , pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzi spotkania informacyjno- techniczne i konsultacje społeczne,
 • wykonuje prawa i obowiązki zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktu oraz obowiązki wynikające z procedur warunkujących uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a także egzekwuje od wykonawców wypełnianie zobowiązań wynikających z zawartych umów, sprawuje kontrolę nad nadzorami,
 • opiniuje i uzgadnia dokumenty kontraktowe, tj. np. polecenia zmiany, umowy uzupełniające, roszczenia, zmiany technologiczne, programy badań laboratoryjnych, itp.
 • uczestniczy w naradach technicznych, komisjach technicznych i eksperckich,
 • wnioskuje o zamówienia uzupełniające oraz nadzoruje przygotowanie rekomendacji działań w przypadku przedwczesnych terminów wygaśnięcia obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów,
 • nadzoruje sporządzenia rozliczenia zadania związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz nadzoruje proces przejęcia środka trwałego i przygotowania materiałów do zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze budownictwa drogowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów dot. zamówień publicznych, FIDIC, ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • Kompetencje : Zarzadzanie personelem, Zarządzanie zasobami, Świadomość kosztów, Zorientowanie na osiąganie celów, Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe w specjalności budowlanej lub drogowej lub mostowej,
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze projektowania lub realizacji inwestycji prowadzonych według zasad FIDIC
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami,
 • uprawnienia projektowe lub wykonawcze,
 • Co oferujemy

  Pracownikom oferujemy :

  Ø stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte

  i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

  Ø dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

  Ø trzynaste wynagrodzenie,

  Ø ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

  Ø skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in.

  refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

  Ø pakiet socjalny : dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,

  Ø dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane

  z : utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym / pojazdem służbowym,

  Ø możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

  Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • obciążenie mięśniowo szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
 • krajowe wyjazdy służbowe.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku