specjalista
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Warszawa, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy :

 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto : do 3642,18 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 1,9),
 • dodatek za wysługę lat ( powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • możliwość udziału w szkoleniach,
 • możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
 • pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, dopłatę do żłobka / przedszkola / klubiku dziecięcego, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,
 • pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
 • parking dla rowerów,
 • praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
 • kontakt z klientem zewnętrznym,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawowanie nadzoru nad postępowaniem dyscyplinarnym w sprawach dotyczących członków samorządu adwokackiego, członków samorządu radców prawnych oraz prawników zagranicznych;
 • Badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokackiego i radców prawnych w przedmiocie wpisu na listę adwokatów i listę radców prawnych oraz listę prawników zagranicznych prowadzone przez okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych, a także opracowywanie projektów sprzeciwów Ministra Sprawiedliwości w tych sprawach;
 • Opracowywanie projektów decyzji w wyniku rozpoznania odwołań od uchwał Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych o odmowie wpisu na listę radców prawnych, uchwał w przedmiocie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz skreślenia z listy radców prawnych, a także opracowywanie projektów decyzji w wyniku rozpoznania odwołań od uchwał Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o odmowie wpisu na listę adwokatów;
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Ministra Sprawiedliwości oraz odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • Nadzorowanie sposobu rozpatrywania skarg na niewłaściwe postępowanie członków samorządów adwokatów i radców prawnych oraz organów tych samorządów;
 • Udzielanie wyjaśnień dotyczących przepisów obowiązującego prawa z zakresu właściwości Wydziału na potrzeby innych jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz organów wymiaru sprawiedliwości;
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, interwencje, dezyderaty, zapytania poselskie i senatorskie oraz oświadczenia senatorskie w zakresie właściwości Wydziału.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 6 miesięcy w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość ustawy o radcach prawnych i ustawy - Prawo o adwokaturze,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu postępowania karnego,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • znajomość struktur, organizacji pracy i zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office,
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, asertywność, myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 24.01.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Ministerstwo Sprawiedliwości

  Biuro Dyrektora Generalnego

  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  00-950 Warszawa

  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego : Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11, tel. : 22 521 28 88

  Kontakt do inspektora ochrony danych : iod ms.gov.pl

  Cel przetwarzania danych : przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

  Informacje o odbiorcach danych : podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

  Okres przechowywania danych : czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  Uprawnienia :

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;
 • żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych : art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw.

  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Kandydatki / kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.

  Etapy naboru : test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51 / 2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

  określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce oferty pracy na stronie

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 378, (22) 52 12 743

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku