inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Katowice, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Naszym pracownikom oferujemy :

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,
 • przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,
 • pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę ), nagrody jubileuszowe,
 • w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów dokształcania,
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportowo-rekreacyjnego (Multisport),
 • możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.
 • imprezy mikołajkowe, becikowe , bilety do kina, bony na zakupy).

  Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne informacje : budynek jest klimatyzowany.

  Narzędzia i materiały pracy : komputer, telefon, drukarka, skaner.

  Praca w terenie.

  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

  Zagrożenie korupcją.

  ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie : bezpieczeństwa ruchu kolejowego, stanu technicznego i utrzymania oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej i bocznic, stanu technicznego i utrzymania pojazdów kolejowych, kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych.
 • Przeprowadzanie czynności związanych z uzgodnieniami projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uzgodnieniami projektów decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
 • Kontrolowanie podmiotów rynku kolejowego odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych i pasażerskich eksploatowanych w sieci kolejowej w Unii Europejskiej w zakresie spełnienia warunków oraz wymagań zawartych w systemach zarzadzania utrzymaniem (MMS) opracowanych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania transportu kolejowego.
 • Kontrolowanie podmiotów rynku kolejowego w zakresie wyrobów stosowanych w kolejnictwie, w tym podsystemów i składników interoperacyjności, warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach, certyfikatach i świadectwach bezpieczeństw oraz funkcjonowania jednostek notyfikowanych.
 • Opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzanych kontroli bezpieczeństwa ruchu kolejowego ze wskazaniem terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz kontrolowanie ich realizacji.
 • Udział w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Rozpoznawanie obszarów stanowiących istotne ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób lub rzeczy, a także współuczestniczenie w sporządzaniu okresowych sprawozdań z przeprowadzanych kontroli oraz ocenie skuteczności przeprowadzanie tych kontroli.
 • Przeprowadzanie kontroli dotyczących wniosków zapobiegawczych wynikających z badań okoliczności i przyczyn zdarzeń kolejowych.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 2 lata w transporcie kolejowym
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Obowiązkowość
 • Analityczne myślenie
 • Komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Uprawnienia do wykonywania czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (w szczególności dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, automatyk, prowadzący pociąg lub pojazdy kolejowe)
 • Prawo jazdy kat. B
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn. zm.)

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania czynności na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 10.08.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Urząd Transportu Kolejowego

  Al. Jerozolimskie 134

  02-305 Warszawa

  z podaniem numeru ogłoszenia 66468.

  Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą, za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres : rekrutacja utk.gov.pl

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego : Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  Kontakt do inspektora ochrony danych : iod utk.gov.pl

  Cel przetwarzania danych :

  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  Informacje o odbiorcach danych : Wydział Zasobów Ludzkich Urzędu Transportu Kolejowego oraz Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko

  Okres przechowywania danych :

  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych :

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.

 • z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych :

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje :

  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W roku 2018 Urząd Transportu Kolejowego po raz czwarty otrzymał wyróżnienie Przyjazny Urząd , tym samym otrzymując Srebrny Laur Konkursu Przyjazny Urząd , zdobył również wyróżnienie specjalne Wawrzyn Jakości .

  W roku 2017 Urząd Transportu Kolejowego zdobył wyróżnienie nadzwyczajne Innowacyjny Urząd .

  W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego zajął I Miejsce w Kategorii "Instytucja" przyznane przez Kapitułę Konkursu Regionu Mazowieckiego LODOŁAMACZE.

  W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał Medal Przyjaciel Integracji przyznany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja.

  W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu Strona Internetowa Bez Barier za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe.

  Siedziba UTK przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem Obiekt bez barier .

  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną list motywacyjny, życiorys oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów.

  Kandydatki / kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych w / w dokumentów przed rozpoczęciem testu wiedzy / rozmowy kwalifikacyjnej.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Urzędu).

  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.

  świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu / o wykonywaniu prac zleconych / o odbywaniu staży / praktyk / wolontariatu, itp.).

  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru :

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • test wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

  Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych :

  oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku