adiunkt Stanowisko badawczo-dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
6 d. temu

Opis

PCB-1222A-44 / 2020 R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Neofilologii na Wydziale Humanistycznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU :

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność językoznawstwo angielskie;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego w zakresie językoznawstwa angielskiego, doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego oraz legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;
 • posiadanie co najmniej jednego artykułu naukowego, opublikowanego nie wcześniej niż w 2017 r.
 • w czasopiśmie z wykazu A, B lub C ogłaszanego przez MNiSW;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do natywnego;
 • kwalifikacje w zakresie certyfikacji językowej;
 • WARUNKI ZATRUDNIENIA :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2020 r. do dnia
 • 30 września 2022 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

  Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych;
 • poświadczenie posiadania uprawnień w zakresie certyfikacji językowej;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.
 • j.Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy naukowej.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku