młodszy inspektor zakładów górniczych
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Gdańsk, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • współuczestniczy w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, nadzorowaniu akcji ratowniczych oraz dokonywaniu analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • opracowuje, w rocznym horyzoncie czasowym, projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe lub wyższe o profilu geologicznym
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw : o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe techniczne magisterskie o profilu górnictwo odkrywkowe lub wyższe techniczne magisterskie o profilu geologicznym
 • Co oferujemy

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Specjalne wynagrodzenie miesięczne za wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych wyłącznie na powierzchni na podstawie 7 ust.
 • 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz.

  U. z 2021 r. poz. 2174), w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok w związku z realizacją obowiązku pracodawcy zawartego w 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
 • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)

 • Inne dofinansowania przewidziane Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego
 • Dodatkowy dzień wolny za 4 grudnia tzw. barbórka
 • Dobrze skomunikowana siedziba urzędu
 • Możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy urzędowej lub prywatnej
 • Miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów
 • Pomieszczenie socjalne
 • Wdrożenie do pracy w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • Możliwość szkoleń i rozwoju w tym uzyskania statusu urzędnika mianowanego
 • Ciekawa praca w sektorze o wieloletnich tradycjach i znaczeniu krajowym.
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • praca w terenie,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • szkodliwe i uciążliwe czynniki (hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wilgotność),
 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,
 • częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych,
 • praca na stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,
 • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku