inspektor wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

 • Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
 • Charakter pracy : administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
 • Oświetlenie dzienne i sztuczne,
 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji),
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Zbieranie informacji o potrzebach, planowanie, przygotowywanie podziału środków dla jednostek samorządu terytorialnego oraz rozliczanie dotacji z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • Zbieranie, weryfikowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu działania pomocy społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją resortowych i rządowych programów z zakresu działania pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 2 lata w obszarze administracji publicznej lub w zakresie finansów i księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe profil studiów ekonomiczny, prawniczy lub administracyjny
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 1 rok w obszarze finansów publicznych
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 29.09.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283

  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  z dopiskiem : oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 66

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego : Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,

  70-502 Szczecin

  Kontakt do inspektora ochrony danych : iod szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 43 03 444 lub listownie : Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,

  70-502 Szczecin

  Cel przetwarzania danych :

  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  Informacje o odbiorcach danych : dane nie będą udostępniane innym odbiorcom

  Okres przechowywania danych :

  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  Uprawnienia :

 • 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych :

 • 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.

 • z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Informacje o wymogu podania danych :

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Inne informacje :

  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
 • w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku