referendarz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
3 d. temu
source : infoPraca

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I, Departament Legalizacji Pobytu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Przygotowywuje projekty decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udziela informacji prawnej, informacji o stanie sprawy, współdziała z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami, prowadzi inne czynności dowodowe.
 • Współdziała z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami w innych sprawach w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP.
 • Opracowuje informacje, notatki problemowe, sprawozdania i analizy dla potrzeb kierownictwa Urzędu oraz Departamentu w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP.
 • Reprezentuje Urzęd w sprawach będących w jego właściwości w kraju w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP.
 • Warunki pracy

 • Praca biurowa przy komputerze
 • Stanowisko nie związane z bezpośrednią obsługą klienta
 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.

  Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych własnoręcznie oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach ), zostaną odrzucone.

  Prosimy o nie nadsyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.

  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http : / / bip.

  udsc.gov.pl / oswiadczenia-praca / wz-r-oswiadczen

  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części dokumenty i oświadczenia dodatkowe nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

  PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANYM OBYWATELSTWIE POLSKIM.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

  Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (np. Skype).

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych

 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność wspópracy i komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Przeszkolenie z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
 • Znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego lub języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym - B1
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM : https : / / www.bip.udsc.gov.pl / oswiadczenia-praca / informacja-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
 • Kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopię dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 • Kopię dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Dokumenty należy złożyć do : 2020-12-02

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Urząd do Spraw Cudzoziemców

  ul. Taborowa 33, 02 699 Warszawa

  z dopiskiem : Referendarz w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu - Ogłoszenie Nr 71196"

  Dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kariera udsc.gov.pl

  wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76 / 175 61 / 175 62).

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku