kierownik działu
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Wrocław, PL
5 d. temu

WARUNKI PRACY

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Stanowisko pracy : typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
 • Budynek wielokondygnacyjny z windą osobową,
 • Wejście główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (2 stopnie),
 • Wejście boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych,
 • Dojazd na piętra dźwigiem osobowym
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych tylko na ostatniej 6 kondygnacji
 • Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych
 • Pokoje biurowe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (progi)
 • Sala konferencyjna nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schodki)
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie i organizowanie pracą podległych pracowników w celu skutecznej i efektywnej realizacji zadań
 • Nadzór nad terminowym i rzetelnym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników w celu ich sprawnej realizacji
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu poprawy efektów pracy urzędu
 • Promowanie zasad etycznego postępowania, podejmowanie działań antykorupcyjnych i przeciwdziałanie mobbingowi w celu eliminowania działań niepożądanych
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe
 • doświadczenie zawodowe : powyżej 5 lat w obszarze stosowania przepisów prawa w zakresie niezbędnym do funkcjonowania komórki
 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do funkcjonowania komórki oraz umiejętność jego praktycznego stosowania
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe : powyżej 3 lat w administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 12.11.2019
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  ul. Powstańców Śląskich 24, 26

  53-333 Wrocław

  pocztą lub osobiście : kancelaria piętro 0 pok. 5

  Z DOPISKIEM : OFERTA PRACY NR 56709

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY CYWILNEJ

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  1. Administrator danych i kontakt do niego : informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z siedzibą ul.

  Powstańców Śl. 24,26, 53-333 Wrocław.

  2. Kontakt do inspektora ochrony danych : iod.wroclaw mf.gov.pl.

  3. Cel przetwarzania danych : przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  4. Podstawa prawna przetwarzania danych :

  Podstawą przetwarzania wymaganych danych są przepisy prawa takie jak : Kodeks pracy, ustawa o służbie cywilnej oraz ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (art.

  6 ust. 1 lit. c RODO i art. 10 RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art.

  9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  5. Informacja o wymogu podania danych :

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażanie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym zakresie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dotyczące stanu zdrowia), konieczna będzie pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  6. Informacje o odbiorcach danych : Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

  7. Okres przechowywania danych : czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor izby ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  8. Prawa osób, których dane dotyczą :

  Mają Państwo prawo do :

  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

  d) usunięcia danych osobowych : żądanie realizacji tych praw jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji,

  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  9. Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP :

  Nabór pracownika ->

  Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę ->

  Wybór urzędu ->

  wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu ->

  Załatw sprawę

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru.

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-

  mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "dokumenty i oświadczenia niezbędne".

  Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość wymaganego doświadczenia musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej dostępne są pod adresem :

  Metody i techniki naboru :

 • test wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 4.984,04 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 2,600.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku