specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Bydgoszcz, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

2. Zagrożenie korupcją.

3. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

1. Obciążenie mięśniowo szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

2. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.

3. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy :

stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte

i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

trzynaste wynagrodzenie,

ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

pakiet socjalny : dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,

dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane

z : utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym / pojazdem służbowym,

możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w rozprawach administracyjnych, prowadzenie monitoringu postępu prac związanych z wydawaniem decyzji i wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji administracyjnych,
 • dokonywanie regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nieruchomości zbędnych na cele drogowe i statutowe GDDKiA poprzez uzyskiwanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu,
 • prowadzenie, aktualizowanie i weryfikowanie ewidencji nieruchomości będących w posiadaniu Generalnej Dyrekcji, położonych w pasach dróg krajowych wraz z klasą użytków i ich powierzchnią niezbędną dla określenia wysokości podatku, przekazywanie danych celem naliczenia podatku, prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych (gruntów) oraz przygotowywanie tabelarycznych zestawień nieruchomości nabytych pod pasy drogowe dróg krajowych,
 • przeprowadzanie kontroli wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczanie zleconych robót formalno-prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne oraz udział w odbiorach robót w części dotyczącej nieruchomości,
 • realizacja zadań w zakresie ujawniania w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia / wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje drogowe,
 • współpraca z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz udział w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem decyzji odszkodowawczych,
 • przygotowywanie oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane niezbędne do przygotowywanego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenie monitoringu rzeczywistego stanu realizacji nabytych gruntów w porównaniu do zakładanego harmonogramu.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 1 rok w zakresie geodezji lub gospodarowania nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu : specustawy drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • kompetencje : wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe w zakresie geodezji lub gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej,
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 6 miesięcy w jednostkach administracji publicznej,
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania, gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym,
 • znajomość zasad wyceny nieruchomości,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 11.08.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Oddział w Bydgoszczy

  85-085 Bydgoszcz

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO informuję, że :

  administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel.

 • 022) 375 8888, e-mail : kancelaria gddkia.gov.pl, zwany dalej Administratorem danych ;
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

  o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit.

 • a RODO) w zakresie, w jakim zostały przez Panią / Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;
 • administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;
 • zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
 • podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;
 • posiada Pani / Pan prawo do :

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne;
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art.

  6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.

 • w zakresie : imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);
 • z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adres e-mail : iod gddkia.gov.pl

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Informacja o metodach naboru :

 • analiza złożonych aplikacji,
 • możliwość przeprowadzenia testu wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga :

  Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub

  w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres bydgoszcz.

  rekrutacja gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki / kandydatów

  i przesłane w formie skanów. Kandydatki / kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku