starszy inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
Złotów, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

 • praca w poniedziałek od 8 do 16, od wtorku do piątku w godz. od 7 do 15
 • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
 • wyjazdy służbowe
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym na parterze
 • narzędzia i materiały pracy to komputer, urządzenia biurowe
 • inspektorat jest dostosowany architektonicznie dla osób niepełnosprawnych / podjazd, dostosowana toaleta /
 • ZAKRES ZADAŃ

 • sporządzanie i aktualizacja rejestru zakładów, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. B rozporządzenia 853 / 2004 oraz wykazu podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną;
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy : a) uboju zwierząt rzeźnych i dobrostanu; b) przetwórstwie mięsa, skupie i przetwórstwie mięsa zwierząt łownych, składowaniu mięsa i jego przetworów;
 • c) produkcji mleka i jego przetworów; d) przetwórstwie i przechowywaniu miodu naturalnego; e) przetwórstwie i przechowywaniu produktów rybołówstwa;
 • f) kontrola weterynaryjna artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego sprowadzanych z zagranicy i pobieranie próbek tych artykułów;
 • organizowanie pobierania próbek w ramach badań monitoringowych w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości i leków skażeń promieniotwórczych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu;
 • organizowanie pobierania próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań dotyczących : a) badań zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • b) nadzoru nad jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • kontrola prawidłowości wykonywania urzędowych czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badania w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Przygotowywanie postępowania administracyjnego w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • egzekwowanie wymagań weterynaryjnych związanych z przywozem i wywozem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzór i koordynacja w zakresie przyjmowania i wysyłania informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach w ramach systemu RASFF;
 • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw;
 • prowadzenie aktualnego wykazu ponumerowanych miejsc przechowywania surowców np. dziczyzny;
 • prowadzenie dla każdego nadzorowanego obiektu osobnej odpowiednio oznakowanej teczki z wszystkimi aktami jego dotyczącymi i prowadzenie w niej tzw. spisu spraw;
 • częstotliwość wykonywania kontroli danego obiektu określa instrukcja GLW;
 • egzekwowanie usuwania stwierdzonych podczas kontroli uchybień w ramach posiadanych uprawnień;
 • przygotowanie decyzji administracyjnych i wykonywanie związanego z tym postępowania administracyjnego w przypadku otrzymania od Powiatowego Lekarza Weterynarii pisemnego upoważnienia do wykonywania w / w czynności w jego imieniu;
 • pobieranie prób do badań monitoringowych;
 • pobieranie prób do badań niemonitoringowych według potrzeb;
 • współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie przewidzianym w porozumieniu z dnia 28 grudnia 2007 r. pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Złotowie i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Złotowie o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej;
 • sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności i stanu sanitarnego obiektów z zakresu higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego;
 • kontrola postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w nadzorowanych zakładach;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów podczas transportu, rozładunku, obchodzenia się ze zwierzętami, wykrywania, oszałamiania zwierząt;
 • prowadzenie rejestrów wydanych i rejestrów zlikwidowanych pieczęci do znakowania mięsa;
 • prowadzenie wykazu trychinoskopów z podaniem ich numerów, terminów dokonanych kontroli ich sprawności (konserwacji) oraz ewentualnych napraw;
 • kontrola prawidłowości wykonywania badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników badania przedubojowego i poubojowego zwierząt;
 • kontrola gromadzonych świadectw zdrowia i informacji dotyczących łańcucha pokarmowego;
 • kontrola higieny osobistej osób wykonujących badanie oraz higieny pomieszczeń wydzielonych dla tych osób;
 • kontrola warunków sanitarno - technicznych przewidzianych dla stanowiska badania (w tym oświetlenia);
 • przeprowadzenie okresowych szkoleń dla osób wykonujących badanie na włośnie z użyciem prób mięsa pochodzących od zwierząt u których poubojowo stwierdzono włośnicę;
 • sporządzanie corocznych sprawozdań z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • nadzór nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 • sprawdzanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów księgowych zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie;
 • wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne
 • staż pracy : co najmniej 3 lata w inspekcji weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa administracyjnego;
 • znajomość prawa : weterynaryjnego i żywnościowego krajowego UE, USA i innych państw trzecich;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Excel);
 • prawo jazdy kat. B;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia dokumentu - prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 19.08.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii

  77-400 Złotów

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie z siedzibą przy ulicy 8 Marca 5, 77-400 Złotów, tel.
 • 67 263 51 54, adres e-mail : zlotow.piw wetgiw.gov.pl

 • Kontakt do inspektora ochrony danych : Ewa Manthey, e-mail : iodo manthey.com.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie, w szczególności komisja ds. naboru
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Kandydatki / kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz zostaną przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku