Koordynator ds. projektów unijnych
ATUS GROUP
Borowa, Podkarpackie
5 d. temu
source : Lento.pl

Firma ATUS aktualnie rekrutuje koordynatora ds. projektów unijnych W Y M A G A N I A : U D O K U M E N T O W A N E D O Ś W I A D C Z E N I E W P I S A N I U I P R O W A D Z E N I U P R O J E K T Ó W T Y P U P O I R A K T U A L N A W I E D Z A Z Z A K R E S U F U N D U S Z Y U E O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć , T E R M I N O W O Ś Ć W R E A L I Z A C J I Z A D A Ń W I E L O Z A D A N I O W O Ś Ć , U M I E J Ę T N O Ś Ć P R A C Y P O D P R E S J Ą C Z A S U D O B R A Z N A J O M O Ś Ć J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O C H Ę Ć P O D J Ę C I A P R A C Y S T A C J O N A R N E J W S A D K O W E J G Ó R Z E w y z w a n i a :

 • o d p o w i e d z i a l n o ś ć z a p r o c e s p o z y s k a n i a ś r o d k ó w u n i j n y c h , w t y m w e r y f i k a c j ę n a e t a p i e f o r m a l n y m i m e r y t o r y c z n y m
 • b i e ż ą c e n a d z o r o w a n i e p r o j e k t ó w p o d w z g l ę d e m z g o d n o ś c i z w n i o s k i e m o d o f i n a n s o w a n i e ,
 • m o n i t o r o w a n i e i k o n t r o l a p o s t ę p ó w r e a l i z a c j i p r o j e k t ó w p o d w z g l ę d e m r z e c z o w y m i f i n a n s o w y m , w t y m m o n i t o r i n g u c z e s t n i k ó w p r o j e k t u ;
 • p r z y g o t o w y w a n i e d o k u m e n t ó w n i e z b ę d n y c h d o r o z l i c z e n i a p r o j e k t ó w ( w t y m u z u p e ł n i e ń , w n i o s k ó w o p ł a t n o ś ć ) ;
 • W Y R Ó Ż N I K I A T U S O T W I E R A P R Z E D T O B Ą P E R S P E K T Y W Ę W I E L O L E T N I E J W S P Ó Ł P R A C Y , Z A T R A K C Y J N Y M W Y N A G R O D Z E N I E M Z M O Z L I W O Ś C I Ą D O P A S O W A N I A S I Ę D O T W O I C H P O T R Z E B ( P R A C A W O P A R C I U O U M O W E O P R A C Ę L U B B 2 B ) Z M O Ż L I W O Ś C I Ą D A L S Z E G O R O Z W O J U U M I E J Ę T N O Ś C I Z Z A K R E S U R E A L I Z A C J I P R O J E K T Ó W U E O S O B Y Z A I N T E R E S O W A N E W Z I Ę C I E M U D Z I A Ł U W R E K R U T A C J I P R O S I M Y O P R Z E S Y Ł A N I E S W O J E G O C V N A A D R E S k .

  s t e f a n o w i c z a t u s . c o m . p l

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku