Google Analytics & Digital Metadata Service Owner
Sanofi
Warsaw
2 d. temu

Google Analytics & Digital Metadata Service Owner

Place of work : Warsaw

The purpose and objective of the position :

Metadata management and respective tagging are key prerequisite for successful multichannel executions. It does not only enable generation of valuable and actionable insights about Customers but also provides the capability to run advanced targeting and personalization.

With the growth of Multichannel in Sanofi and increased focus on building unified customer 360 view, there is a growing need for quality tag management and unified tag and metadata strategy implementation.

The person in this position will be responsible for the creation and regular update of the strategy for campaign metadata and respective tagging.

She / he will own website tagging standards and work day to day to establish and run website tagging Service.

EXPECTATIONS :

 • understanding of metadata, reference data and List of Values management concepts;
 • knowledge of website tagging and tracking technologies including Google Analytics and GTM;
 • understanding and experience working in global environment and managing IT Services across brands and geographies;
 • proactiveness, can-do attitude and focus on the results;
 • meticulous attention to detail;
 • very strong communication skills, capability to work with users and vendors across cultures;
 • very good knowledge of English in speech and writing English is our language of operations thus will be used on the daily basis;
 • knowledge of Jira and / or Service Now will be an asset.
 • MAIN RESPONSIBILITIES :

 • own the overall tagging Service for MCE, including : Metadata Portal as a Service - definition and day to day management of MCE campaign metadata and reference data, basing on the Sanofi MCE data strategy set by the Data Owner;
 • definition and implementation of tagging standardization for digital assets (websites, mobile apps, etc.) including events, naming convention, parameters;
 • strategy for Tealium / GTM / other tag management tools;
 • measure and work on improving the quality of tagging for MCE across channels; cooperation with external development partners for websites, to ensure tagging is a component of the overall website development process;
 • own the GA account, including definition of access principles for Sanofi owned account;
 • manage day to day relationship with Google;
 • management of Google Analytics API and the extraction of data to external systems;
 • day to day management of Tealium & Tealium Service definition;
 • define the right sourcing model for tag management across available technology;
 • ensure regulatory compliance of all tag-related aspects (user lever tracking, GDPR, etc.);
 • monitor the Service quality and user satisfaction;
 • reporting Service operational measures, including number of requests and SLA compliance;
 • resolution of user issues, answering user questions;
 • cooperation with the Product Owners to propose changes to the standard and potential process improvement opportunities.
 • OUR OFFER :

 • Work in a friendly environment with a strong culture based on Sanofi values such as courage, respect, cooperation and integrity;
 • Possibility of professional development - access to internal recruitment conducted in Poland and worldwide and the possibility of using the knowledge base;
 • Contract of employment;
 • Work in an office near to the Dworzec Gdański metro station, tram stops and free parking for employees;
 • An attractive package of benefits including medical care for employees and their family members whose costs are covered by the employer;
 • employee pension insurance program, life insurance, range of benefits from the social fund, including Multisport card and facilities in the scope of flexible working time (eg.

  home office, flexible working hours).

  LI-EUR

  Aplikując na stanowisko w ramach zespołu spółki Grupy Sanofi, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Cię jak Spółka Grupy Sanofi w Polsce tj.

 • Sanofi-Aventis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, lub
 • Nepentes Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, lub
 • Sanofi Pasteur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, lub (zwana dalej również Administratorem ), będzie przetwarzała Twoje dane osobowe jeżeli zdecydujesz się nam je udostępnić w celu uwzględnienia twojej aplikacji w ramach prowadzonej przez nas rekrutacji.
 • Administratorem będzie ta spółka do której aplikujesz na staż. Niezależnie od tego, która spółka jest Administratorem, zasady przetwarzania danych osobowych są tożsame.

  Z chwilą udostepnienia nam Twoich danych osobowych (dalej jako Dane Osobowe ) Sanofi-Aventis Sp. z o.o. staje się ich Administratorem.

  co oznacza że będzie decydowała o tym w jakim celu i w jaki sposób Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w jej bazie danych.

  Źródło pozyskania Danych Osobowych

  Możemy pozyskiwać Twoje Dane Osobowe z następujących źródeł :

 • bezpośrednio od Ciebie (np. gdy sam przesyłasz nam swoją aplikację, odpowiadasz na naszą ofertę pracy, wypełniasz nasz formularz rekrutacyjny, przychodzisz na spotkanie rekrutacyjne);
 • z baz danych prowadzonych przez agencje (firmy rekrutacyjne), w których zarejestrowałeś się jako osoba poszukująca pracy, pod warunkiem, że udzieliłeś zgodę na udostepnienie nam przez taką agencję Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, od twoich poprzednich pracodawców, jeżeli zgodzisz się na to abyśmy poprosili ich o przekazanie nam opinii jak oceniali Cię jako pracownika (tzw.

  referencji), z portali internetowych, w których zamieszczasz publicznie informacje o swoim doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, zainteresowaniach, dotychczasowej ścieżce kariery itp. (np. LinkedIn).

  Cel przetwarzania Danych Osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji w ramach, której aplikujesz na określone stanowisko pracy.

  Jeżeli się zgodzisz będziemy przetwarzać Twoje dane także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jeżeli nie zostałeś wybrany do zatrudnienia na stanowisku, na które pierwotnie aplikowałeś.

  Za twoją zgodą udostępnimy twoje dane osobowe do innych spółek z Grupy Sanofi w Polsce, tj. do Nepentes Pharma Sp. z o.o.

  i Sanofi-Pasteur Sp. z o.o., aby one także mogły przedstawiać Ci swoje oferty pracy i zapraszać do udziału w rekrutacjach.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO działając na podstawie :

  przepisów Kodeksu pracy, które wskazują jakie dane pracodawca powinien uzyskać od kandydata do pracy (podstawa prawna : art.

  23 ust. 1 pkt 2 Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. c RODO), Twojej zgody na przetwarzanie danych (podstawa prawna : art. 23 ust.

  1 pkt 1 Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku gdy :

 • dobrowolnie przekazujesz nam więcej danych osobowych niż wymaga Kodeks pracy,
 • udzielasz agencji (firmy) rekrutacyjnej, w której bazie się zarejestrowałeś, na udostepnienie nam Twoich Danych Osobowych w celu w celu uwzględnienia twojej aplikacji w ramach prowadzonej przez nas rekrutacji,
 • udzielasz nam zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
 • zgadzasz się abyśmy udostępnili Twoje Dane Osobowe innym spółkom Grupy Sanofi w Polsce w ich własnych celach rekrutacyjnych.
 • Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne i mogą one zostać wycofane w dowolnym momencie. Zwróć jednak uwagę, że skorzystanie prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody nie będzie miało wpływu na legalność naszych działań, które były prowadzone w oparciu o Twoją zgodę jeszcze zanim została ona wycofana.

  Odbiorcy danych

  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych :

 • upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy , którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy, w szczególności podmioty takie jak agencje (firmy) rekrutacyjne, które szukają dla nas najlepszych kandydatów do pracy, dostawcy portali internetowych dla osób poszukujących pracy (np.
 • Grupa Pracuj S.A.), WORKDAY Inc. z uwagi na korzystanie z ich systemów / portali informatycznych w ramach procesu rekrutacji, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi.

  Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe.

  Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

 • podmioty z Grupy Sanofi w Polsce , którym Dane Osobowe są udostępniane do wykorzystania we własnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli udzieliłeś nam swoją zgodę na takie udostepnienie danych w przypadku udzielenia zgody zasady przetwarzania Twoich Danych Osobowych opisane w niniejszym dokumencie nie zmienią się, z tym zastrzeżeniem że administratorem Twoich Danych Osobowych oprócz Sanofi- Aventis Sp.
 • z o.o. będą także Nepentes Pharma Sp. z o.o. i Sanofi-Pasteur Sp. z o.o. (siedziba wszystkich spółek z Grupy Sanofi w Polsce mieści się przy ul.

  Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa).

  Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

  Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw trzecich takich jak :

  Stany Zjednoczone w tym przypadku transfer danych ma miejsce do podmiotów, które przystąpiły do Privacy Shield (umowy wdrożonej decyzją Komisji Europejskiej, która zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z podmiotu w UE do przedsiębiorstwa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

  Okres przechowywania danych

  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a w przypadku niewybranych kandydatów także przez 3 miesiące od jej zakończenia wyłącznie w celu ich wykorzystania w rekrutacji na to samo stanowisko, w przypadku gdy pierwotnie wybrany kandydat zrezygnował z oferty pracy.

  Jeżeli zgodzisz się na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych będziemy je przetwarzać do momentu, gdy wycofasz swoją zgodę.

  Jeżeli zostaniesz zatrudniony, będziemy przetwarzać twoje Dane Osobowe w ramach procesów zatrudnienia. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych pracowników zostanie Ci przedstawiona na etapie zawierania umowy o pracę.

  Zasady gromadzenia danych

  Podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art. 22¹ ust. 1 Kodeksu pracy. Wszelkie dodatkowe informacje podajesz dobrowolnie udzielając zgodę na ich przetwarzanie.

  Niepodanie danych wymaganych będzie skutkowało odrzuceniem Twojej aplikacji w procesie rekrutacyjnym.

  Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

  Jako podmiot danych możesz skorzystać wobec Administratora z następujących praw :

  prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art.

  32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO), prawa do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.

  18 RODO (Każdy podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez Ciebie z prawa do wycofania zgody, prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art.

  32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO ( prawo do bycia zapomnianym ), prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art.

 • 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych;
 • Prawo to dotyczy tylko danych, które sam nam dostarczyłeś, przetwarzanych na podstawie Twojej zgody i mających postać elektroniczną.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących Ci jako podmiotowi danych można kontaktować się z Administratorem m.

  in. za pośrednictwem inspektora ochrony danych na adres e-mail : iod sanofi.com. Korespondencję papierową prosimy natomiast kierować na adres : ul.

  Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa

  ZGODY OPCJONALNE :

  Jeżeli życzy sobie Pan / i abyśmy mogli brać Pana / i kandydaturę pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w CV wybranych klauzul :

  Przyszłe oferty pracy i dalsze możliwości

  1. Określ poniżej, czy wyrażasz zgodę, abyśmy zachowali twoje Dane Osobowe w naszej bazie rekrutacyjnej na potrzeby przedstawiania Ci w przyszłości ofert o pracy, jeżeli tym razem twoja aplikacja nie zostanie przyjęta, a także czy chcesz abyśmy je udostępnili w tych samych celach innym spółkom z Grupy kapitałowej Sanofi w Polsce.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sanofi Aventis Sp. z o.o. moich danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji także w przyszłych procesach rekrutacji pracowników w celu przedstawiania mi ofert i możliwości pracy jeżeli moja aplikacja zostanie odrzucona.

  2. Udostępnienie Danych Osobowych do innych spółek z Grupy kapitałowej Sanofi w Polsce w celach rekrutacyjnych.

  Wyrażam zgodę aby Sanofi Aventis Sp. z o.o. udostępniła moje dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji do Nepentes Pharma Sp.

  z o.o. i Sanofi-Pasteur Sp. z o.o. w celu ich wykorzystywania przez te spółki we własnych procesach rekrutacyjnych (obecnych i przyszłych).

  About Sanofi

  Empower Life Everyday

  At Sanofi we work across human health from vaccines to rare diseases, and consumer healthcare. This creates opportunities to work across different areas to build a diverse and exciting career.

  Sanofi has the capabilities and resources to support your aspirations to fulfill your ambitions and be the best you can be.

  Our purpose at Sanofi is to work passionately every day to understand and solve healthcare needs of people across the world.

  Our ambition is by 2025, to be a top 3 innovative, global and diversified human healthcare company. One that embraces transformative technologies and is focused on its area of excellence, which means we’re not there to try to solve everybody’s problems.

  We want to focus on those areas where we know we are making a difference.

  The values we are live by are teamwork, courage, respect and integrity.

  At Sanofi diversity and inclusion is foundational to how we operate and embedded in our Core Values. We recognize to truly tap into the richness diversity brings we must lead with inclusion and have a workplace where those differences can thrive and be leveraged to empower the lives of our colleagues, patients and customers.

  We respect and celebrate the diversity of our people, their backgrounds and experiences and provide equal opportunity for all.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku