radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Pracownik wykonuje czynności o charakterze :

 • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
 • Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej : praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

  Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca związana jest z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

  Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1 / 3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

  Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową.

  Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

  W budynku znajduje się stołówka pracownicza.

  Podstawowe wyposażenie stanowiska to : zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym w budynku należącym do KPRM znajdującym się w Al.

  Ujazdowskich 5. Jest to budynek niski, dwukondygnacyjny, który na poziomie I piętra połączony jest z budynkiem znajdującym się w Al.

  Ujazdowskich 1 / 3. Posiada dwie klatki schodowe prowadzące od parteru do I piętra. W budynku nie ma windy.

  ZAKRES ZADAŃ

 • dokonywanie na potrzeby Ministra Członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych, właściwego Sekretarza Stanu w KPRM oraz Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego ekspertyz, prognoz oraz prac analityczno-informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polskich i obcych służb specjalnych oraz tematyki związanej z obszarami finansów, gospodarki i energetyki pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przygotowywanie projektów dokumentów wyznaczających strategiczne kierunki rozwoju i funkcjonowania służb specjalnych, w tym cele i kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej służb specjalnych oraz dokonywanie oceny efektów tej współpracy,
 • prowadzenie badań i studiów, a także przedstawianie ocen i opinii związanych z systemami zarządzania służbami specjalnymi oraz ich kontroli,
 • przedstawianie ocen prac analitycznych polskich służb specjalnych oraz rekomendacji w tym zakresie,
 • współpraca z polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami analitycznymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego,
 • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach i spotkaniach oraz uczestniczenie w pracach zespołów międzyresortowych o charakterze analityczno-informacyjnym,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych, właściwego Sekretarza Stanu w KPRM, Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego i jego zastępcę oraz Naczelnika Wydziału Analiz i Komunikacji Społecznej,
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w sporządzaniu analiz w dziedzinie nauk społecznych lub prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych lub pracy dydaktycznej w dziedzinie nauk społecznych
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne , Cosmic Top Secret , Très Secret UE / EU Top Secret" lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu : aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie, szczególnie w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa RP,
 • znajomość przepisów ustaw : o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, o ochronie informacji niejawnych
 • kompetencje : myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe magisterskie
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne , Cosmic Top Secret , Très Secret UE / EU Top Secret" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych

 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 28.01.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Biuro Dyrektora Generalnego

  Al. Ujazdowskie 1 / 3, 00-583 W-wa z dopiskiem : BIP : 59533, BDG.WSP.7100.1.3.3.2020 pok. 234.

  Dokumenty można składać osobiście Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja kprm.

  gov.pl. Uwaga : załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1 / 3, 00-583 Warszawa adres e-mail : AD kprm.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1 / 3, 00-583 Warszawa adres e-mail : IOD kprm.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Pracownikom oferujemy :

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 5700,00 zł brutto (tj. mnożnik około 3,000),
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • ruchomy czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.30,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego / jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka / przedszkola / klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
 • możliwość korzystania po preferencyjnych cenach z usług współpracujących z pracodawcą ośrodków wypoczynkowych,
 • dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • stołówkę pracowniczą w budynku KPRM, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • wolontariat pracowniczy możliwość angażowania się w zorganizowane akcje na rzecz osób potrzebujących,
 • dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.
 • Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów.

  Kandydatki / kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

  W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części wymagane dokumenty i oświadczenia .

  Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są na stronie BIP KPRM, w zakładce Praca w KPRM pod adresem :

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce Praca w KPRM pod adresem :

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

  Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).

  W toku naboru dokonana zostanie weryfikacja formalna dokumentów oraz przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. Ponadto w celu zapewnienia rzetelnej oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów w procesie naboru zastosowane zostaną :

 • test wiedzy ocena wiedzy wymaganej jako niezbędna.
 • Dodatkowe informacje : nr. tel. (22) 694 73 15 (komórka ds. kadr), nr. tel. (22) 694 65 24 (Departament Bezpieczeństwa Narodowego).

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku