Inżynier Utrzymania Ruchu (Remontów) (m/k)
Nestlé Purina
Wrocław, dolnośląskie, Polska
‎21 godz. temu
source : Pracuj.pl

Inżynier Utrzymania Ruchu (Remontów) (m / k)

Miejsce pracy : Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Planowanie, organizacja oraz przeprowadzanie czynności remontowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i produktów, w zgodzie z normami jakości, ochrony środowiska oraz standardami fabryki
 • Zaangażowanie w instalację, odbiór i uruchomienia nowych linii produkcyjnych
 • Przeprowadzanie szkoleń oraz audytów w zakresie prewencyjnych czynności remontowych w obszarze
 • Tworzenie budżetu remontowego, zapewnienie jego wdrożenia, raportowanie oraz monitorowanie
 • Zapewnienie optymalnego zużycia energii i wody w fabryce
 • Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika, proces, inżynieria przemysłowa lub podobne)
 • 3 letnie doświadczenie w obszarze technicznym, preferowana produkcja żywności, dóbr konsumpcyjnych lub przemysł samochodowy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Doświadczenie w budżetowaniu remontów (przygotowanie, definiowanie oraz monitorowanie)
 • Doświadczenie w nadzorowaniu personelu
 • Doświadczenie w prowadzeniu multidyscyplinarnych projektów z zakresu ulepszeń inżynieryjnych
 • Doświadczenie w zakresie uruchamiania / testowania sprzętu technicznego lub lini produkcyjnych
 • Znajomość procesu certyfikowania nowych linii oraz przepisów zwiazaych z dekladracjami zgodności
 • Znajomość zasad projektowania układów bezpieczeństwa w stanowiskach przemysłowych zgodnie z wymogami Dyrektywy Maszynowej.
 • Podstawowa wiedza z zakresu kosztów
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne, liderskie oraz pracy w grupie
 • Zdolności analityczne w rozwiązywaniu problemów
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Mile widziane

 • Doświadczenie w środowisku LEAN / TPM
 • Znajomość narzędzi do rozwiązywania problemów
 • Znajomość SAP
 • To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (umowa od razu na czas nieokreślony)
 • Troskę o Twoje bezpieczeństwo : mamy wysokie standardy bezpieczeństwa pracy we wszystkich fabrykach Nestlé
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się fabryce
 • Poznanie i korzystanie z metodologii oraz narzędzi Lean Management oraz Total Performance Management (TPM)
 • Możliwości planowania ścieżki kariery w ramach sieci fabryk Nestlé
 • Prywatną opieką medyczną (LuxMed)
 • Ubezpieczenie na życie i Pracowniczy Program Emerytalny
 • Możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie do Karty Multisport Plus
 • Pakiet dla rodzina : dodatkowy dzień opieki, wyprawka dla noworodka, mleko dla niemowląt
 • Dofinansowanie do obiadów w zakładowej stołówce
 • Dostęp do ciekawych szkoleń branżowych
 • Możliwość zaangażowania się w wsparcie charytatywne i wolontariat pracowniczy (dla człowieka, rodzin, społeczności, planety)
 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • dyżury lekarza w biurze
 • służbowy telefon do użytku prywatnego
 • komputer do użytku prywatnego
 • program emerytalny
 • preferencyjne pożyczki
 • kawa / herbata
 • parking dla pracowników
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • pakiet relokacyjny
 • program rekomendacji pracowników
 • inicjatywy dobroczynne
 • dodatkowy urlop
 • wyprawka dla noworodka
 • mleko dla niemowląt
 • 4 tygodnie dodatkowego urlopu ojcowskiego
 • Etapy rekrutacji

 • rozmowa rekrutacyjna on-line
 • prezentacja oferty współpracy
 • Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

  Nestlé Purina

  Nestlé jest największym na świecie producentem żywności. Mamy ponad 2000 marek. Jesteśmy obecni w 191 krajach. W Polsce produkujemy m.

  in. płatki śniadaniowe, słodycze (np. batony LION oraz wafelki PRINCESSA) oraz produkty WINIARY. A w Nowej Wsi Wrocławskiej, tuż za Bielanami Wrocławskimi, powstała najnowocześniejsza w Europie fabryka Nestlé Purina.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW na podstawie art. 13 i 14 RODOI.Administrator danych osobowych1.Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp.

  z o.o., w tym kandydatów na pracowników jej oddziałów (dalej łącznie jako Kandydaci ), jest : Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp.

  z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 11A, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska (dalej jako : Administrator ).

  2.Administrator przetwarza następujące dane Kandydatów : imię / imiona i nazwisko / nazwiska Kandydata, data urodzenia, dane kontaktowe (adresy do korespondencji, adresy mailowe, numery telefonu), wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia, inne informacje o Kandydacie, które Administrator jest uprawniony otrzymać na mocy przepisów prawa pracy (np.

  informacje o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku ze względów sanitarno-epidemiologicznych) lub dane osobowe dostarczone przez Kandydata dobrowolnie w jego CV lub liście motywacyjnym, lub przedstawione dobrowolnie przez Kandydata w rozmowie rekrutacyjnej (dalej łącznie jako Dane osobowe).

  3.Administrator pozyskuje Dane osobowe bezpośrednio od Kandydatów lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowych, agencji rekrutacyjnych, w tym portali rekrutacyjnych.

  4.Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Kandydatów przetwarzanych przez Administratora lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres : Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp.

  z o.o. ul. Ryszarda Chomicza 11A, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska lub mailem na adres : data.privacy pl.nestle.com. 5.Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych : DataProtectionOffice nestle.

  com.II.Cel i podstawa przetwarzania : 1.Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu rekrutacji pracowników. 2.

 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na następujących podstawach przetwarzania : a)na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak (i) pozyskiwanie pracowników do pracy na stanowiska, na jakie Administrator prowadzi rekrutacje;
 • ii) profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy i ocena zdolności do pracy (iii) ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw;
 • b)na postawie zgody Kandydata na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, odpowiadających kwalifikacjom Kandydata (dotyczy zarówno przypadków, w których Kandydat wysłał swoje CV Administratorowi bez związku z konkretną rekrutacją lub Kandydat wysłał swoje CV Administratorowi w związku z konkretną rekrutacją, ale nie został w ramach tej rekrutacji zatrudniony).

  III.Prawa osób, których dane dotyczą : 1.Kandydaci mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), w przypadkach, gdy prawo tak stanowi prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz, w przypadkach, gdy dla przetwarzania danych osobowych w danym celu była udzielona zgoda - prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (ze skutkiem na przyszłość), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kandydata, wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  2.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe uczestniczenie w rekrutacji prowadzonej przez Administratora ani kontaktowanie się z Administratorem.

  IV.Dodatkowe informacje : 1.Dane osobowe mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp : (i) usługodawcy Administratora, z pomocą których Administrator realizuje ww.

  cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych : agencje pracy tymczasowej, podmioty świadczące szeroko pojęte usługi rekrutacyjne, usługi obsługi kadrowo-płacowej, pocztowe, kurierskie, usługi w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT / IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne (ii) podmioty z grupy kapitałowej Administratora lub (iii) podmioty, którym Administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

  2.W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa lub na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, jeśli jej uzyskanie przez Administratora będzie dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 • 3.Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okresy wskazane poniżej : a)Z zastrzeżeniem punktu c) poniżej, Dane osobowe Kandydatów, którzy nie odpowiadają wymaganiom Administratora w ramach prowadzonej rekrutacji będą usuwane lub anonimizowane niezwłocznie po ich otrzymaniu;
 • to samo dotyczy Danych osobowych otrzymanych przez Administratora bezpośrednio od Kandydata bez związku z konkretną rekrutacją i bez zgody na przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;
 • b)Z zastrzeżeniem punktu c) poniżej, Dane osobowe Kandydatów na rekrutowane stanowisko będą usuwane lub anonimizowane do sześciu miesięcy od zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, czyli od wyboru jednego z Kandydatów na stanowisko rekrutowane przez Administratora (na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia lub doszło do rozwiązania umowy o pracę z Kandydatem wybranym przez Administratora przez upływem 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji na dane stanowisko);
 • c)Jeżeli Kandydat udzielił Administratorowi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach ewentualnych przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, Dane osobowe takiego Kandydata zostaną usunięte lub zanonimizowane nie później niż do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, w którym taka zgoda została udzielona;
 • jeśli ww. zgoda zostanie cofnięta wcześniej i nie będzie istniała inna podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych przez Administratora, Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane niezwłocznie po cofnięciu zgody przez Kandydata;
 • d)Jeżeli dojdzie do zatrudnienia Kandydata przez Administratora, okresy retencji dla przetwarzania poszczególnych Danych osobowych w poszczególnych celach przetwarzania określać będzie Polityka Prywatności Pracowników Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp.

  z o.o. udostępniania w momencie zatrudnienia.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku