inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie
Kościerzyna, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

 • praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu;
 • praca w zespole, wyjazdy służbowe;
 • praca przy komputerze;
 • wystąpienia publiczne, szkolenia;
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Czynności związane z rejestracją podmiotów prowadzących działalność w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego oraz rejestracją zakładów i podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych stanu sanitarnego produkcji, przetwarzania i składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (kontrola surowców, czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, higieny personelu i aktualności orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, przestrzegania technologii produkcji itp.
 • w podmiotach zajmujących się produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności rolniczym handlem detalicznym, pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badaniem jakości zdrowotnej tej żywności w tym gospodarstw rolnych.

 • Prowadzenie postępowania mandatowego w kontrolowanych gospodarstwach i kontrolowanych obiektach.
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli weterynaryjnych, powiadamianie przełożonego o stwierdzonych uchybieniach
 • Przygotowanie dokumentacji postępowania administracyjnego zgodnej z KPA oraz dokumentacji postępowania egzekucyjnego zgodnej z KPE
 • Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych z różnych faz produkcji (w tym próbek mleka w skupie)
 • Bieżąca znajomość dokumentacji administracyjnej w dziale higieny żywności
 • Współudział w szkoleniach z zakresu higieny żywności przeprowadzanych przez PLW dla podmiotów zajmujących się produkcją żywności
 • Obsługa programów informatycznych wykorzystywanych w bieżącym nadzorze weterynaryjnym
 • Aktywne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
 • Przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ oraz Regulaminu pracy w PIW w Kościerzynie
 • Dbałość o ochronę mienia PIW w Kościerzynie oraz właściwe zabezpieczanie prowadzonej dokumentacji
 • Zbieranie danych z kontrolowanych zakładów, dotyczących uzyskanych i przekazywanych ubocznych produktów zwierzęcego pochodzenia wraz z przekazaniem sum powstałego materiału kategorii 1,kategorii 2, kategorii 3 do sprawozdań
 • Prowadzenie monitoringu środków żywienia zwierząt.
 • Zbieranie danych z kontrolowanych zakładów dotyczących ilości wyprodukowanej żywności i wystawianie obciążeń za monitorowanie występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach
 • Wykonywanie czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie
 • Egzekwowanie w drodze przymusu administracyjnego i wdrażanie postępowania egzekucyjnego dotyczącego usunięcia uchybień lub spowodowanie wstrzymania działalności do czasu ich usunięcia w razie stwierdzenia, że działalność, o której mowa w pkt.
 • 1 prowadzona jest niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi

 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyznaczeń dla urzędowych lekarzy weterynarii nadzorujących zakłady oraz prowadzenie ich teczek i niezbędnych w tym zakresie rejestrów wraz z przekazywaniem sprawozdań
 • Współpraca z P.PIS oraz innymi instytucjami i organami administracji rządowej
 • Dbałość o ochronę mienia PIW w Kościerzynie oraz właściwe zabezpieczanie prowadzonej dokumentacji zgodnej z RODO
 • Dbałość o ochronę mienia PIW w Kościerzynie oraz właściwe zabezpieczanie dokumentacji.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe : inspekcja weterynaryjna
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie : służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego;
 • orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 29.05.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie

  ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : piwkosc gdansk.wiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie zastrzega sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej, oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku