Ekspert
Polska Agencja Kosmiczna
Centrum, Łódź
4 d. temu
source : Just Join IT

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej.

POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą. POLSA prowadzi również działania związane z informacją i edukacją nt.

wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym.

Ogłoszenie nr : 24 / 2022

Data ukazania się ogłoszenia : 31 sierpnia 2022 r

Polska Agencja Kosmiczna poszukuje kandydatów na stanowisko : Ekspert

Wymiar etatu : 1

Liczba stanowisk pracy : 1

Adres urzędu :

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy : Polska Agencja Kosmiczna, Siedziba w Gdańsku, Oddział Terenowy w Warszawie, Oddział Terenowy w Rzeszowie

Wynagrodzenie to wstępne kalkulacje a wszystko jest uzależnione od stażu pracy oraz indywidualnego podejścia do każdego pracownika.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

udział w przygotowaniu i wdrożeniu Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej w tym w szczególności definicji produktów, serwisów, usług i monitoringów,

udział w opracowaniu harmonogramów realizacji Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, ustalaniu planu finansowego dla przedsięwzięcia oraz szczegółowego systemu realizacji i zarządzania realizacją Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej,

współudział w inicjowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów związanych z obserwacją Ziemi, w tym w szczególności w ramach Krajowego Programu Kosmicznego i Krajowego Planu Odbudowy,

współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw związanych z obserwacją Ziemi,

prowadzenie umów o dofinansowanie lub umów na wykonanie i finansowanie działań w zakresie obserwacji Ziemi,

weryfikacja i ocena dokumentów / produktów merytorycznych, formalnych i finansowych pod kątem ich zgodności z założeniami programów, projektów i umów,

przygotowywanie zestawień, dokumentów, raportów okresowych i końcowych oraz archiwizacja dokumentacji programu i projektów,

współpraca z jednostkami administracji publicznej w związku z realizacją Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej w szczególności w zakresie badania potrzeb oraz innych działań w obszarze obserwacji Ziemi,

przygotowywanie analiz, publikacji, informacji i innych opracowań w obszarze obserwacji Ziemi,

udział w pracach związanych z planowaniem i realizacją programów Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej w zakresie obserwacji Ziemi,

przygotowywanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, seminariów i konsultacji związanych z obserwacją Ziemi i wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych,

realizacji innych działań w obszarze obserwacji Ziemi podejmowanych przez Polską Agencję Kosmiczną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne :

wykształcenie : wyższe drugiego stopnia na kierunku teledetekcja lub fotogrametria lub geografia lub geodezja i kartografia lub geomatyka lub systemy informacji przestrzennej lub pokrewne.

Stopień naukowy i doświadczenie naukowe będzie dodatkowym atutem.

Pozostałe wymagania niezbędne :

co najmniej ośmioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zadań realizowanych na danym stanowisku,

doświadczenie w pracy w obszarze teledetekcji satelitarnej i systemów informacji przestrzennej w szczególności w zakresie tworzenia / wykorzystania produktów teledetekcyjnych,

wiedza z zakresu teledetekcji satelitarnej i systemów informacji przestrzennej, w tym w szczególności na potrzeby realizacji zadań publicznych,

znajomość współczesnych metodyk przetwarzania i analizy danych satelitarnych i systemów przetwarzania stosowanych w obszarze Obserwacji Ziemi,

wiedza z zakresu europejskiej działalności kosmicznej,

znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się (mile widziany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego np.

certyfikat, zaświadczenie),

znajomość ustawy z dnia 21 października 2020r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1957).

Wymagania dodatkowe :

umiejętność sporządzania analiz, raportów, zestawień oraz dokumentowania działań administracji,

umiejętność współpracy w grupie zadaniowej,

umiejętność skutecznego działania pod presją czasu,

udokumentowana współpraca międzynarodowa (stypendia, staże, projekty),

bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, umiejętność myślenia analitycznego, dokładność, systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów :

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań.
 • Termin składania dokumentów :

  Dokumenty należy złożyć do : 16.09.2022 r.

  Miejsce składania dokumentów :

  Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

  z dopiskiem : ogłoszenie nr 19 / 2022

  Dokumenty można składać również osobiście :

  Sekretariat Polskiej Agencji Kosmicznej,

  ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk

  budynek C, 1 piętro, pokój 2.38B

  poniedziałek-piątek 9 : 00-15 : 00)

  Oddział Terenowy Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie

  IV piętro

  poniedziałek-piątek 9 : 00-15 : 00)

  Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja polsa.gov.pl (wówczas dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym ).

  W tytule wiadomości mailowej należy podać numer naboru.

  Uwaga!

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części wymagane dokumenty i oświadczenia .

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia .

  W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie

  lub e-mailem o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. ( 58) 500 87 66

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku