starszy specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
5 d. temu
source : infoPraca

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Departamencie Handlu i Usług

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Monitoruje zmiany prawne i organizacyjne w zakresie działalności podmiotów, których funkcjonowanie związane jest z prowadzeniem usług komunalnych i mieszkaniowych oraz poszukuje rozwiązań w celu bieżącego dostosowywania badań statystycznych do nowych warunków,
 • Współpracuje przy analizach metodologii badań statystycznych w obszarze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w celu zapewnienia realizacji zapisów ujętych w programie badań statystycznych,
 • Współuczestniczy w pracach polegających na poszukiwaniu nowych źródeł danych i dokonuje oceny pod kątem ich spójności w celu możliwości ich wykorzystania w obszarze badań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • Uczestniczy w pracach związanych z kompilacją danych z zakresu budynków i mieszkań pochodzących z różnych źródeł informacji w celu zapewnienia możliwości prezentacji wiarygodnych zestawów informacji wynikowych,
 • Współpracuje z urzędami statystycznymi, użytkownikami danych oraz respondentami w zakresie konsultacji metodologicznej i pomocy merytorycznej w ramach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w celu usprawnienia procesu udostępniania informacji użytkownikom zewnętrznym,
 • Współpracuje przy opracowaniu informacji do roczników, publikacji branżowych, organizacji międzynarodowych (Eurostat, OECD), jak i dla innych odbiorców, w tym akceptuje zasilające Bank Danych Regionalnych (bazę) wskaźniki i wielkości w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych,
 • Współuczestniczy w opracowaniu założeń do systemów informatycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz analizowania danych w celu uzyskania poprawności wyników badania.
 • Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.
 • Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej.

  W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r.
 • w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie : http : / / bip.stat.gov.pl / ogloszenia / wolne-stanowiska-pracy / glowny-urzad-statystyczny / .
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja stat.gov.pl podając w temacie : Zapytanie dotyczące numeru oferty 149 / HU / 2020.
 • Wynagrodzenie brutto 3 251 zł + dodatek stażowy.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Doświadczenie zawodowe : 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość zaganień zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • Posługiwanie się narzędziami informatycznymi do prowadzenia badań statystycznych (np. SPSS, SAS)
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B1) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Dokumenty należy złożyć do : 2020-12-01

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem : Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja stat.gov.pl.

  z dopiskiem : oferta nr 149 / HU / 2020

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku