Młodszy inżynier procesu
ILF Consulting Engineers
Warsaw, Poland
2 d. temu

Job description

Udział w pro jekt ach od stu diów wyko nal ności po pro jek ty wykonawcze

 • dobór urząd zeń technologicznych
 • przy go to wy wa nie bil an sów cieplnych
 • przy go to wy wa nie sche ma tów technologicznych
 • przy go to wy wa nie oraz koor dynowa nie twor ze nia doku men ta c ji tech nicz nej w zak re sie tech no lo gii (rapor ty, sche ma ty tech no lo gicz ne, kar ty dobo ru urządzeń)
 • współ pra ca z branżystami
 • kon takt z kli en tem oraz dost aw ca mi urząd zeń technologicznych
 • udział w oce nie ofert urząd zeń technologicznych
 • Qualification

 • wyk sz tałce nie wyższe wyd ział Mecha nicz ny Ener ge ty ki i Lot nict wa lub pokrewne
 • zna jo mość opro gra mo wa nia wykor zy sty wa n e go do mode lo wa nia sym u lac ji pro ce so wych (np. Ebsi lon Pro fes sio nal, Thermoflow)
 • zna jo mość opro gra mo wa nia Auto CAD oraz MS-Office
 • zna jo mość opro gra mo wa nia Ave va do twor ze nia sche ma tów P&ID lub / i TRNSYS będ zie dodat ko wym atutem
 • dobra zna jo mość języ ka angie lskie go w mowie i piśmie
 • dobra orga ni za c ja pra cy, samod ziel ność, krea tyw ność, sys te ma ty cz ność, odpo wied zi al ność, ori en ta c ja na rezultaty
 • umie jęt ność samoksz tałce nia, elas ty cz ność i goto wość na nowe wyzwa nia w nowych obszarach
 • We offer :

 • moż li wość roz wo ju zawo do we go w dyna micz nie działa jącej, międ zy na r odo wej fir mie inżynierskiej
 • kon ku ren cy j ne warun ki zatrudnienia
 • bard zo dobrą atmos ferę i przy jaz ne śro do wis ko pracy
 • Oso by zain te re so wa ne, speł nia jące powyższe wyma ga nia, pro si my o przesła nie apli ka c ji na adres : rekrutacja ilf.com

  Zastrz egamy sobie moż li wość kon tak tu tyl ko z wybrany mi kandydatami.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku