inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach
Chojnice, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Budynek trzykondygnacyjny, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak windy,.

Praca w terenie , wyjazdy służbowe - krajowe i zagraniczne, szkolenia, narady, konferencje.

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych.

Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych;
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa;
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności;
 • pobieranie próbek do badań;
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • kontrola badań zwierząt w rzeźni oraz dobrostan zwierząt w rzeźni;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowanymi nadzorami;
 • nadzór nad ubojem na użytek własny;
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne
 • staż pracy : co najmniej 3 lata w inspekcji weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza wetrynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa administracyjnego;
 • znajomość prawa : weterynaryjnego i żywnościowego krajowego UE, USA i innych państw trzecich;
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Exel);
 • prawo jazdy kat.B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 29.05.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii Ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice, tel 52 397 35 53, piwchoj gdansk.wiw.gov.pl.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : rodo chojnice.piw.gov.pl, 52 397 35 53 lub listownie na adres : ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Kandydatki / kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz zostaną przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

  WZORY OŚWIADCZEŃ :

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku