starszy wykładowca Stanowisko dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
5 d. temu

REKTOR

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Laboratorium Praktyki Biznesu

na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

Kryteria kwalifikacyjne konkursu :

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych;
 • znaczący dorobek naukowy, organizacyjny i osiągnięcia dydaktyczne po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • co najmniej 5-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy;
 • udokumentowany dorobek badawczy oraz doświadczenie praktyczne w obszarze prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy;
 • opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej;
 • biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego i co najmniej jednego języka obcego (kongresowego).
 • Warunki zatrudnienia :

 • Zatrudnienie od dnia 1 lutego 2019 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
 • w podstawowym miejscu pracy;
 • wymiar czasu pracy : pełny etat.
 • Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis albo uwierzytelniona kopia dyplomu doktora;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys albo CV;
 • informacja o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych wraz z wykazem publikacji;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
 • o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);
 • oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1
 • lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie

 • o ochronie danych osobowych);
 • opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku