główny specjalista
Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Warszawa, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe kilka razy w roku
 • reprezentowanie urzędu na spotkaniach, grupach roboczych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • praca w pokoju wieloosobowym
 • praca przy komputerze oraz / lub przy użyciu urządzeń biurowych : fax, ksero, skaner
 • ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1 : Prowadzenie badań, analiz i prognoz (m.in. społeczno-gospodarczych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych;
 • na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji / programów / projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych / polityk) :

 • formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach
 • gromadzenie danych / zamawianie ekspertyz
 • aktualizowanie danych
 • analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie
 • zestawianie, wizualizacja danych (np. tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc)
 • Zadanie 2 : Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów w zakresie analiz makroekonomicznych i prognoz :
 • przygotowywanie zakresu merytorycznego / treści merytorycznej
 • opiniowanie / konsultowanie treści merytorycznej
 • przygotowanie tez, prezentacji, artykułów, notatek, etc.
 • Zadanie 3 : Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.) w zakresie :
 • tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania
 • tworzenie / monitorowanie / przekazywanie prognoz
 • Zadanie 4 : Realizowanie badania (realizowanego wewnętrznie lub zewnętrznie) :
 • bieżąca współpraca z wykonawcą badania
 • weryfikowanie raportu końcowego z badania
 • Zadanie 5 : Przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) w zakresie kompetencji MR :
 • opracowywanie celów i mierników wraz z metodologią ich wyznaczania w zakresie kompetencji departamentu
 • Zadanie 6 : Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa - współpraca z instytucjami zajmującymi się analizami i badaniami ekonomicznymi :
 • współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi
 • udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.)
 • wymiana informacji (np. m.in. : z państwami członkowskimi UE / EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi)
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe ekonomiczne lub ekonometryczne
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 3 lata w zakresie ekonometrii i analizy danych
 • wiedza w zakresie ekonomii i oceny zjawisk ekonomicznych
 • wiedza w zakresie narzędzi analizy danych, modeli ekonometrycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • obsługa MsOffice : Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, wystąpienia publiczne
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 10.07.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Miejsce składania dokumentów :

  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy : rekrutacja mr.gov.pl

  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres :

  Ministerstwo Rozwoju

  Biuro Dyrektora Generalnego

  pl. Trzech Krzyży 3 / 5

  00-507 Warszawa

  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila : DAG 56

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe - klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że :

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3 / 5, tel.

  22 411 98 99, 22 411 98 55.

  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : iod mr.gov.pl

  3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  Kodeks pracy, art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.

  na podstawie Pani / Pana zgody w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw.

  4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  5. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani / Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r.

  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

  6. Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  7. Pani / Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.

  8. Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

  9. Pana / Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  11. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

  12. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani / Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  13. Przysługuje Pani / Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres : ul.

  Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

  Metody / techniki, które będą stosowane podczas naboru : weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy / umiejętności.

  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i / lub adresu poczty elektronicznej.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń :

  oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie :

  oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie

  dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni

  w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

  w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części wymagane dokumenty i oświadczenia .

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie : lub uzyskać pod nr tel. 411 98 91.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku