adiunkt Stanowisko naukowo-dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
34 d. temu

Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ :

 • posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych;
 • posiadanie co najmniej jednego artykułu naukowego, opublikowanego nie wcześniej niż w 2017 r. w czasopiśmie z wykazu A, B lub C ogłaszanego przez MNiSW;
 • opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego również o perspektywach uzyskania habilitacji;
 • w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie;
 • udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w zakresie kulturoznawstwa, antropologii kultury i promocji kultury;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu kulturoznawstwa na poziomie akademickim (w szczególności filmoznawstwa i medioznawstwa);
 • dorobek organizacyjny;
 • wykazanie aktywności w staraniach o uzyskanie środków zewnętrznych na działalność naukową;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • WARUNKI ZATRUDNIENIA :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 października 2018 r. na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.
 • Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

  Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

  Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

  Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis albo uwierzytelniona kopia dyplomu doktora;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
 • wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

 • uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • opinię kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
 • habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego również o perspektywach uzyskania habilitacji;
 • w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego koncepcję rozprawy habilitacyjnej lub koncepcję badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie.
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku