Front-End Developer
Uniwersytet Warszawski
Warszawa, mazowieckie, Polska
6 d. temu
source : Pracuj.pl

Front-End Developer

Miejsce pracy : Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Programowanie oraz rozwój warstwy front-endowej aplikacji
 • Tworzenie komponentów dla wewnętrznych i zewnętrznych serwisów
 • Projektowanie nowych modułów
 • Optymalizacja stosowanych rozwiązań
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej
 • Your scope of responsibilities

 • programming and development of the front-end application layer
 • creating components for internal and external services
 • designing new modules
 • optimization of applied solutions
 • preparation of project documentation
 • Ваша сфера обов'язків

 • Програмування та розробка інтерфейсного рівня програми
 • Створення компонентів для внутрішніх і зовнішніх сайтів
 • Розробка нових модулів
 • Оптимізація прикладних рішень
 • Підготовка проектної документації
 • Nasze wymagania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność kodowania projektów graficznych do postaci webowej
 • Znajomość JavaScript, HTML5, CSS3, orientacja w PHP
 • Znajomość zagadnień web usability, Responsive Web Design i popularnych frameworków.
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa aplikacji webowych i usług
 • Znajomość systemu CMS WordPress
 • Umiejętność pracy z systemem kontroli wersji Git
 • Mile widziana

 • Znajomość systemu CMS Drupal
 • Znajomość platformy Moodle
 • Znajomość baz danych MySQL lub PostgreSQL
 • Our requirements

 • experience in working on a similar position
 • ability to code graphic designs to web form
 • knowledge of JavaScript, HTML5, CSS3, orientation in PHP
 • knowledge of web usability, Responsive Web Design and popular frameworks
 • knowledge of security issues in web applications and services
 • knowledge of CMS WordPress
 • ability to work with Git version control system
 • Additional assets

 • knowledge of Drupal CMS system
 • knowledge of Moodle platform
 • knowledge of MySQL or PostgreSQL databases
 • Наші вимоги :

 • Досвід роботи на аналогічній посаді
 • Можливість кодування графічних дизайнів у веб-форму
 • Знання JavaScript, HTML5, CSS3, орієнтація у PHP
 • Знання веб-юзабіліті, адаптивного веб-дизайну та популярних фреймворків.
 • Знання питань безпеки веб-додатків і сервісів
 • Знання системи CMS WordPress
 • Можливість роботи з системою контролю версії Git
 • Вітаємо

 • Знання CMS Drupal
 • Знання платформи Moodle
 • Знання баз даних MySQL або PostgreSQL
 • To oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Współpracę z doświadczonym zespołem
 • Zatrudnienie w stabilnej instytucji
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Elastyczne godziny pracy
 • What we offer

 • employment contract
 • cooperation with an experienced team
 • employment in a stable institution
 • friendly working atmosphere
 • flexible working hours
 • Ми пропонуємо :

 • Трудова угода
 • Співпраця з досвідченою командою
 • Працевлаштування в стабільній установі
 • Дружня робоча атмосфера
 • Гнучкий графік роботи
 • O nas

  Centrum Kompetencji Cyfrowych UW poszukuje Front-End Developera. Gwarantujemy realizację innowacyjnych i interdyscyplinarnych przedsięwzięć, w których wykorzystywane są najnowsze technologie oraz otwarte i kreatywne środowisko pracy w nowoczesnej jednostce Uniwersytetu Warszawskiego.

  The Digital Competence Centre at the University of Warsaw is looking for a Front-End Developer. We guarantee the implementation of innovative and interdisciplinary projects using the latest technologies and an open and creative working environment in a modern unit of the University of Warsaw.

  Центр цифрових компетенцій Варшавського університету шукає Front-End розробника. Ми гарантуємо реалізацію інноваційних та міждисциплінарних проектів, які використовують новітні технології та відкрите і творче робоче середовище в сучасному підрозділі Варшавського університету.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowychAdministratorAdministratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul.

  Krakowskie Przedmieście 26 / 28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.Z administratorem można kontaktować się : listownie : Uniwersytet Warszawski, ul.

 • Krakowskie Przedmieście 26 / 28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie : 22 55 20 000.Inspektor Ochrony Danych (IOD)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo : iod adm.

  uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

  Cel i podstawy prawne przetwarzaniaDane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 2 .

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasieWszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.

  in. wysyłając maila na adres : ckc uw.edu.pl.Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

  3 Okres przechowywania danychPaństwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

  Odbiorcy danychDostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

  Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np.

  Pracuj.pl.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)Rekrutacja prowadzona jest przy wykorzystaniu dostawcy poczty elektronicznej firmy Google.

  Twoje dane będą przetwarzane przez firmę Google w jej centrach przetwarzania danych. 4 Twoje dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.

 • Zapewni to Twoim danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.Prawa osób, których dane dotycząNa zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do : dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;ograniczenia przetwarzania danych osobowych;usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art.

  17 ust. 3 RODO;wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.

  poz. 917 ze zm.); 2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO); 3 Art. 7 ust. 3 RODO; 4 https : / / www.google.com / about / datacenters / inside / locations / index.html

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku