Młodszy specjalista ds. organizacji projektów nadzorowych (Police)
ILF Consulting Engineers
Warsaw, Poland
2 d. temu

Job description

 • zar ząd za nie i archi wi za c ja kore spon den c ji i dokumentacji
 • obsłu ga plat for my wymi a ny kore spon den c ji i dokumentacji
 • współ pra ca z kie row ni kiem pro jek tu i rea li za c ja zadań niez będ nych do pra wi dło we go funk c jo no wa nia biura budowy
 • nad zór nad tema ta mi orga ni za cy j no koor dy na cy jny mi pra cy biura i opty ma li za c ja kosz tów biura budowy
 • spor ząd za nie rapor tów i zesta wi eń na potrze by orga ni za c ji projektu
 • kon tro la pro ce dur projektowych
 • udział w spot ka niach wewnętrznych / zewnętrznych i spor ząd za nie notatek
 • nad zór nad pra wi dło wo funk c jo nu ją cym przepły wem infor mac ji, kore spon den c ji oraz dokumentacji
 • wspar cie orga ni za cy j ne biura budowy
 • obsłu ga archi wum projektu
 • inne czyn ności administracyjne
 • Qualification

 • mile wid zia ne wyk sz tałce nie wyższe
 • bie gła zna jo mość języ ka angielskiego
 • konie cz na bie gła zna jo mość pakie tu Micro soft Office
 • doś wiad cze nie zawo do we na sta no wis ku asys tenckim lub admi nis tra cy j no biuro wym będ zie dodat ko wym atutem
 • dos ko nała orga ni za c ja pra cy, wys o ko rozwi nię te umie jęt ności inter per so nal ne, dokład ność, rze tel ność oraz umie jęt ność prio ry te ty za c ji zadań
 • umie jęt ność pra cy w zes po le (także pod pres ją czasu)
 • pra wo jazdy kat. B
 • We offer :

 • sta bil ne zatrud nien ie na pod sta wie umowy o pracę lub umowy zlecenie
 • cie ka wą, pełną wyzwań pracę
 • moż li wość roz wo ju zawo do we go w dyna micz nie działa jącej, międ zy na r odo wej fir mie inżynierskiej
 • przy jazną atmos ferę pracy
 • Oso by zain te re so wa ne, speł nia jące powyższe wyma ga nia, pro si my o przesła nie apli ka c ji na adres : rekrutacja ilf.com

  Zastrz egamy sobie moż li wość kon tak tu tyl ko z wybrany mi kandydatami.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku