Inspektor Do spraw: kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Wydziale Inspekcji
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
Wrocław, dolnośląskie, Polska
3 d. temu
source : Pracuj.pl

Inspektor Do spraw : kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Wydziale Inspekcji

Miejsce pracy : Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i pod nadzorem wykonywanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
 • Sporządzanie projektów nieskomplikowanych dokumentów pokontrolnych celem zobowiązania do usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji do zaakceptowania przez przełożonego
 • Ewidencjonowanie wyników kontroli oraz wydanych dokumentów w prowadzonych rejestrach i bazach danych w celu raportowania w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty oraz sporządzenia sprawozdań z wykonywanych zadań
 • Współuczestniczenie w rozpoznawaniu wniosków o interwencje z zakresu ochrony środowiska wpływających do komórki inspekcji w celu ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi
 • Nasze wymagania

 • Wykształcenie : średnie o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Mile widziane

 • Wykształcenie : wyższe o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • To oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów
 • wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia medycznego
 • Benefity

 • parking dla pracowników
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Warunki pracy

 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań : praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym : wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudno dostępnych), oględziny oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, pobieranie prób (np.
 • wody z mostu lub brzegu), nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej, również w porze nocnej, w określonych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.

  obywatele, przedsiębiorstwa), kontakt z kontrolowanymi podmiotami, kontakt z urzędami obsługującymi inne organy ochrony środowiska oraz z organami ścigania, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy : narzędzia pracy - urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe;
 • oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Dodatkowe informacje

  Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

  Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

  Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

  Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

  Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

  Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

  Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

  Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

  Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

  Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie.

  Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego / w przypadku ofert składanych osobiście w urzędzie decyduje data osobistego dostarczenia oferty do urzędu / w przypadku aplikowania on-line decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail / w przypadku ofert składanych przez ePUAP decyduje data UPP).

  W celu umożliwienia kontaktu kandydaci powinni wskazać w ofercie adres e-mail i / lub nr telefonu.

  List motywacyjny należy podpisać odręcznie (w przypadku oferty składanej elektronicznie własnoręcznie podpisany list motywacyjny należy dołączyć w formie zeskanowanego dokumentu).

  Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia i list motywacyjny.

  Dodatkowe informacje można uzyskać również osobiście w siedzibie urzędu.

  Planujemy następujące metody / techniki naboru :

  Postępowanie kwalifikacyjne w ramach naboru może składać się maksymalnie z 3 etapów : weryfikacji ofert pod względem formalnym, sprawdzianu pisemnego albo oceny ofert pod względem merytorycznym, rozmowy kwalifikacyjnej.

  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego : Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 327 30 08 lub (71) 327 30 19 lub mailowego na adres : m.

  szkudlarek wroclaw.pios.gov.pl

  Dokumenty należy złożyć do : 01.07.2022

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 14

  Inspektor Do spraw : kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Wydziale Inspekcji we Wrocławiu

  administracja publiczna #działalność inspekcyjna #środowisko

  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie nr 99907 / 01.06.2022 - Umowa o pracę na czas zastępstwa

  https : / / nabory.kprm.gov.pl / dolnoslaskie / wroclaw / inspektor,99907,v7

  Wymiar etatu : 1

  Ogłoszenie nr 99906 / 01.06.2022 - Umowa na czas określony (np. projektu)

  https : / / nabory.kprm.gov.pl / dolnoslaskie / wroclaw / inspektor,99906,v7

  Wymiar etatu : 1

  Status : nabór w toku

  Miejsce pracy

  Wrocław, ul. Chełmońskiego 14

  Ważne do : 1 lipca 2022 r.

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Administrator danych i kontakt do niego : administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnośląski WojewódzkiInspektor Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy ul.

  Józefa Chełmońskiego 14, tel. 71-327-30-00, e-mailwios wroclaw.pios.gov.plKontakt do inspektora ochrony danych : dodatkowe informacje może Pani / Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych podadresem iod wroclaw.

  pios.gov.pl, tel. 71-327-30-00 lub listownie pod adresem siedziby Wojewódzkiego InspektoratuOchrony Środowiska we WrocławiuCel przetwarzania danych : przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniunaboruInformacje o odbiorcach danych : Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępnianie żadnym odbiorcom, Pani / Pana daneosobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom międzynarodowymOkres przechowywania danych : czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, wktórych dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponowniezaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów oarchiwizacjiUprawnienia : 1.

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;4. prawo do usunięcia danych osobowych;- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,podany powyżej;
 • 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

  Podstawa prawna przetwarzania danych : 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 2212. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.

  o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. onarodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit.

  c RODO;3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.Informacje o wymogu podania danych : Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art.

  221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia wsłużbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbiecywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzaniedanych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku