starszy specjalista
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódź, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innym urzędach, stres związany z przygotowaniem decyzji wywołujących skutki materialno-prawne, praca w stresie pod presją czasu

Inne : długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Kontakty zewnętrzne : kilka razy w tygodniu inwestorzy, strony postępowania, wnioskodawcy; kilka razy w miesiącu : przedstawiciele ministerstw, RDOŚ, WUOZ i innych instytucji celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości co do praktycznego stosowania przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego.

ZAKRES ZADAŃ

 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń, badanie i ocena kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad przepisów prawa w tym kodeksu postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia
 • prowadzenie postępowań nadzwyczajnych, badanie i ocena kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad przepisów prawa w tym kodeksu postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia
 • opracowanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów
 • udzielanie informacji i wyjaśnień inwestorom i stronom postępowań administracyjnych w celu przedstawienia aktualnego stanu formalnego i prawnego sprawy
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na złożone skargi / sprzeciwy na decyzje i postanowienia wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w celu udzielenia odpowiedzi skarżącym lub przekazania właściwym do ich rozpatrzenia organom
 • zbieranie i analiza materiału dowodowego (informacje o stanie prawnym nieruchomości, dane z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony zabytków itp.),
 • planowanie, przygotowywanie i prowadzenie kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej I stopnia zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe
 • znajomość prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność czytania aktów prawa miejscowego lub decyzji z zakresu planowania przestrzennego,
 • zdolność podejmowania decyzji
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe techniczne lub prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 6 miesięcy praca lub staż w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 28.09.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  Punkt Obsługi Klienta bud.C

  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

  z dopiskiem "Oferta pracy nr 68802

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego : Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Siedzibą Wojewody Łódzkiego jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul.

  Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Kontakt jest możliwy za

  pomocą telefonu : / 42 / 664-10-00; adresu e-mail : kancelaria lodz.uw.gov.pl; skrytki ePUAP : / lodzuw / skrytka.

  Kontakt do inspektora ochrony danych : W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail : iod lodz.uw.gov.pl.

  Cel przetwarzania danych : przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

  Informacje o odbiorcach danych : Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być :

 • 1.1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • 1.2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.

  podmioty przetwarzające).

  Okres przechowywania danych : czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 • Uprawnienia : prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;
 • żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych : art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw.

  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem :

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 1 500,00 zł + dodatek stażowy

  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww.

  dokumentów (Dz. U. z 2020, poz.265)

  Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

  Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.

  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

  Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku