główny specjalista
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • realizuje działania na rzecz nadzoru nad Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) i komórkami organizacyjnymi KPRM;
 • przeprowadza kontrole warunków pracy, przestrzegania przepisów, zasad z zakresu ochrony ppoż. oraz bhp, w tym informuje na bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach oraz wnioskuje i proponuje działania zmierzające do usuwania zagrożeń;
 • realizuje działania na rzecz nadzoru nad opracowywaniem, aktualizowaniem i realizowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planu ewakuacji w KPRM;
 • współpracuje przy planowaniu inwestycji i remontów, w obszarze ochrony przeciwpożarowej nieruchomości;
 • bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących ochrony ppoż. oraz bhp, doradza w zakresie stosowania przepisów oraz zasad w zakresie ochrony ppoż. oraz bhp;
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz COAR, Służby Ochrony Państwa (SOP) przy przygotowaniach związanych z przeprowadzaniem praktycznego sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów KPRM;
 • współpracuje z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z laboratoriami w zakresie dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, warunków uciążliwych, uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp i ochrony ppoż.;
 • zastępuje pracownika / pracowników realizującego / realizujących zadania na pozostałych stanowiskach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie posiadanego wykształcenia;
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe na kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wyższe i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w służbie bhp oraz ppoż.
 • Aktualne szkolenia dla inspektorów ochrony ppoż. lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
 • Aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wiedza z zakresu : przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego, służby cywilnej
 • Posiadanie umiejętności : prowadzenia szkoleń, czytania dokumentacji technicznej
 • Posiadanie kompetencji miękkich : komunikacja, kreatywność, negocjowanie, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność, myślenie analityczne, współpraca, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności / zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • Posiadanie przygotowania zawodowego i uprawnień wynikających z ustawy prawo budowlane
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu : regulacji prawnych i zasad organizacji KPRM
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, home office )
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Dofinansowanie do żłobka / przedszkola / klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Stołówkę pracowniczą
 • Możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Dobrą lokalizację
 • Miłą atmosferę pracy
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Pracownik wykonuje czynności o charakterze :

 • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
 • Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej : praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

  Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku pracy występują krajowe wyjazdy służbowe.

  W Al. Ujazdowskich 1 / 3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.

  Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1 / 3. Do budynku prowadzą trzy wejścia :

 • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1 / 3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1 / 3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.

  Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1 / 3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk.

  Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

  Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać.

  Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej.

  Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się : na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B.

  Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

  Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami.

  W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w : Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1 / 3, Biurze Podawczym (budynek przy Al.

  Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową''). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.

  Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to : zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku